fbpx Намалява безработицата и през март. Кои са най-търсените професии? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Намалява безработицата и през март. Кои са най-търсените професии?

Равнището на регистрираната безработица в страната намалява, като през март то отново достигна рекордно ниската стойност от 4.8%. Понижението спрямо предходния месец е с 0.1 процентни пункта, а на годишна база се наблюдава спад от 1.7 пункта.

Намалява и общият брой на безработните в бюрата по труда, като през март те са 155 863. Това е с 4 043 по-малко спрямо броя им през февруари и с 58 189 или с 27.2% по-малко в сравнение с година по-рано. През месеца са се регистрирали нови 21 547 безработни. Те са с 2 140 повече от предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 3 632 лица. Други 737 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Агенцията по заетостта отчита увеличение на започналите работа безработни през март – броят им е 15 966 или с 3 252 повече спрямо февруари. В сравнение със същия месец на предходната година те са с 9 181 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 223 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Разпределението на намерилите своето ново работно място през месеца по сектори на икономиката е както следва: 60.9% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,8%,  следват търговията – 15.2%, хотелиерството и ресторантьорството – 10.2%, селското, горското и рибното стопанство – 8.2%, строителството – 5.5%,  държавното управление – 5.5% и др.

3 356 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 515 по програми и мерки за заетост и 2 841 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на близо 54 250 безработни лица, като само през март са сключени трудови договори с нови 1 792 безработни.

Нараства броят на заявените работни места на първичния пазар на труда през март – те са 17 319 или с 4 243 повече от предходния месец. 

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; монтажници и др.