fbpx Намаляват се някои такси в Патентно ведомство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намаляват се някои такси в Патентно ведомство

С промени в тарифата на патентно ведомство се променя размерът на таксите, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, промишления дизайн, марките и географските означения. Прибавят се и нови такси, които са въведени с промени в законите за патентите и регистрацията на полезни модели, за марките и географските означения и за промишления дизайн.

Най-много изменения са продиктувани от въвеждането в ЗМГО на ново производство – по опозиция срещу регистрацията на заявена марка. Предвидено е намаление на таксите за заявяване и експертиза на марки, заявени за три и повече класове стоки/услуги – от 200 лв. на 150 лв. за три класа и от 60 лв. на 40 лв. за всеки клас след третия. По-ниска такса (100 лв.) ще се събира и за исканията за заличаване на регистрация на марка, подадени въз основа на установена по съдебен ред недобросъвестност на заявителя. Отпадат таксите за ускорена експертиза и за определяне на марка като общоизвестна и ползваща се с известност, които бяха съответно 200 лв. и 600 лева.

Намалени са и таксите за експертиза, с оглед ограничаването на нейния обхват в резултат на опростяването на регистрационната процедура. За експертиза на заявка за един дизайн ще се заплаща такса в размер на 80 лв. (вместо 150 лв.), за всеки следващ дизайн – 40 лв. (вместо 80 лв.), а за комплект или композиция от изделия – 120 лв. (вместо 240 лв.).