fbpx Направете разумната крачка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Направете разумната крачка

Направете разумната крачка

Въвеждането в практиката, както на европейски и международни директиви, така и на български нормативи по отношение предпазването на работниците и служителите от професионални рискове, овладяването на рисковете и отстраняването на причините за злополуки и трудов травматизъм ни приближава към европейските принципи и практика по тези въпроси.
Международните конвенции, въздействащи пряко върху деловата дейност, се увеличават. Може да се очаква нарастване на административната, както и на регламентираната понастоящем наказателна отговорност към висшите фирмени ръководители и отговорни длъжностни лица при тежки промишлени аварии и системно нарушаване на действащата нормативна уредба. Вграждането в цялостната система за управление на основните изисквания по охраната на труда и безопасността позволява да бъдат управлявани идентифицираните рискове.
По такъв начин съществено се снижава уязвимостта на фирмените ръководства от евентуални наказателни мерки, изплащане на дължими санкции, обезщетения и др.
Въвеждането на една съвременна система за здравословни и безопасни условия на труд (СЗБУТ), съгласно изискванията на международната спецификация OHSAS 18001:1999, улеснява съществено прегледа и проверката на приложимите изисквания, както и спазването на националното и на валидното международно законодателство.
С прилагането на изискванията на OHSAS 18001:1999 се създават възможности за цялостно опростяване и нарастване на ефективността на съществуващите системи за управление. Става дума за интегриране на дейностите по безопасността и охраната на труда управление на качеството и околната среда, готовността за реакция при промишлени аварии и извънредни обстоятелства и други основни аспекти на управлението.
Според световните проучвания все по-голямо внимание се обръща на процесите на обучението, повишаването на квалификацията, знанията, уменията и опита, ефективната комуникация във връзка с индивидуалната/личната и фирмената безопасност, безопасната експлоатация на машините и съоръженията, поддържането и управлението на производствените процеси съгласно изискванията за безопасност и охрана на труда, приложимите нормативи за всяка компания. Колкото по-квалифициран е персоналът на една фирма, колкото по-широки познания и информация има в областта на опасностите, които биха могли да възникнат при евентуална неправилна експлоатация на съоръжение, машина, технологична линия или процес, толкова по-малка е вероятността да настъпи злополука. Необходимо е да се подготви ефективна, всеобхватна и продължителна програма за обучение на персонала от всички равнища. Всяка фирма има индивидуални и специфични изисквания към обучението в зависимост от спецификата на производството и квалификацията на персонала. Разработването на една програма за обучение следва да се
предшества от анализ и преценка на нуждите от обучение, след това се извършва анализ на наличната компетентност, която имат ръководителите и персонала.

Въвеждане на система за здравословни и безопасни условия на труд ( СЗБУТ)

Едно от основните изисквани за прилагане на СЗБУТ е провеждането на обучение на целия персонал на компанията. Целта е да се промени начинът на мислене на хората и тяхното обичайно поведение по отношение на СЗБУТ. Сътрудниците трябва да осъзнават важността на действителните и потенциалните последствия от техните трудови действия и ползата за здравето и безопасността от подобряване на тяхната работа, своята роля и отговорност за достигане на необходимото съответствие с политиката, процедурите и с изискванията на СЗБУТ включително и с изискванията за предотвратяване на извънредни ситуации и способността за реакция.
Ивестно е, че обучението не може да бъде еднакво за сътрудници с различни длъжности и позиции, тъй като те се различават по извършваните дейности, имат различно образование, отговорности и пълномощия. Затова
програмите за обучение трябва да са диференцирани съобразно нуждите и трябва да:
включват всички членове на организацията по подходящ начин;
бъдат ръководени от компетентни личности;
осигуряват първоначално и опреснително
обучение на подходящи интервали;
въвеждат дейности за оценяване на резултатите от обу-чението на участниците;
бъдат преразглеждани периодично от Комитета по условия на труд и модифицирани при необходимост, за да се осигури уместност и ефективност;
бъдат документирани по подходящ начин и да бъдат съобразени с големината и естеството на дейността на организацията.
При разработването на програмите за обучение следва да бъдат спазени и следните изисквания:
Разбиране разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в организацията и индувидуалните конкретни специфични задължения и отговорности за тях.
Последователна, подробна и системна програма за въвеждане в длъжност и непрекъснато обучение на служителите и онези, които се прехвърлят на различни работни
места в организацията.
Обучението трябва да включи националните и местните разпоредби за ЗБУТ, рисковете, мерките за сигурност и процедурите за работа, които трябва да се предприемат преди да се започне определена дейност.
Включване в обучение за съответните отговорности на всички лица, които изпълняват управленски функции спрямо останалите служители.
Осигуряване на обучение по отношение оценяването на риска и методите за управление на персонала по проектирането, персонала по поддръжка и персоналът, който отговаря и управлява процесите или методите на работа.
Определяне на отговорностите и пълномощията на ръководителите на компаниите (директори, управители) и висшето ръководство, за да се осигури правилно функциониране на Системата за управление на СЗБУТ за контролиране на рисковете и свеждане до минимум на заболеваемостта, трудовия травматизъм и други загуби за организацията.
Изключително важно за ефективното функциониране на СЗБУТ е адекватната както вътрешна, така и външна комуникация, която се осъществява балансирано на всички равнища в компанията.
Служителите трябва да получават своевременно съответната информация за ЗБУТ от външни за организацията източници, включвайки:
- нови закони или допълнения към закони;
- информация, необходима за определяне на
опасносностите, оценка и управление на риска;
- информация и развитие в практиката за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
Външната комуникация, комуникацията със заинтересованите страни следва да бъде прецизна и да се осъществява от служители/лица за контакти с необходимата компетентност и пълномощия. Изготвянето и разпространяването на информации по проблемите на безопасността и здравето в компанията стимулира по-нататъшния прогрес при поддържането на СЗБУТ. По този начин се осъществява своевременна и адекватна реакция към всички заинтересовани страни, в т.ч. и обществеността, и поддържане традиционно добри отношения с тях.