fbpx Нова наредба за работното облекло | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова наредба за работното облекло

Министерският съвет е приел Наредба за безплатното работно и униформено облекло. Чрез нея се определят нови условия и ред за осигуряването му на работниците и служителите.

Работодателят трябва да определи вида на работното и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място. Той писмено определя и работните места и видовете работа, за които се осигурява това работно и/или униформено облекло. Също описва кои работниците и служителите имат право на такова облекло, вида му, характеристиките и отличителните знаци. Описва се срока за износване и условията за ползване на работното и/или униформеното облекло.

Посочени са изискванията, на които трябва да отговарят работното и униформеното облекло, условията за тяхното предоставяне, използване, редът за определяне на срока на износване, както и условия за поддържането и съхранението им. С наредбата ясно са определени и задълженията на работниците и служителите при използване на работното и/или униформеното облекло. Посочени са случаите, при които те могат да връщат на работодателя предоставеното им работно и/или униформено облекло.