fbpx НСИ ще проведе повече проучвания през годината | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

НСИ ще проведе повече проучвания през годината

етикети

През тази година Националния статистически институт ще направи 268 изследвания и дейности. Те са в областта на демографската, социалната, макроикономическата, многоотрасловата и бизнес статистиката, статистиката на селското и горското стопанство, качество, ИКТ, статистическа инфраструктура. Планът включва и дейностите на други органи на статистиката .
Сред изследванията и наблюденията, които ще бъдат направени, са за раждаемостта и смъртността, за заетостта и разходите за труд, детски градини, основно, средно и висше образование, издателска дейност, система на здравни сметки, доходи, разходи и потребление на домакинствата, краткосрочна статистика на жилищните сгради, интегрирана статистика на социалната защита, престъпления, обвиняеми и осъдени, БВП, нефинансови показатели за сектор „Държавно управление”, БНД по пазарни цени, индекси на потребителски стоки, дейност на нефинансовите предприятия, съставящи баланс, застрахователна и презастрахователна дейност, цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността, производство и доставка на енергийни продукти, товарен автомобилен транспорт, пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци у нас, търговия със стоки с трети страни, икономически сметки за селското стопанство, продукти на горското стопанство, дърводобива и услугите, свързани с него, наблюдение на потребителите, източници на емисии в атмосферата, характеристика на състоянието на регионите, научноизследователска и развойна дейност, пощенски услуги и други.
През 2012 г. националната статистика е провела 229 изследвания, а нейните органите – 39. Успешно е внедрена нова онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”. Направени са инвестиции в съвременни информационни и комуникационни технологии, позволяващи онлайн подаване на данни от отчетните единици и съкращаване на сроковете за производство и разпространение на статистическата информация. Постигнати са съществени резултати в намаляване на натовареността на респондентите чрез опростяване на въпросниците, в подобряване качеството на статистическата информация и усъвършенстване на нейното разпространение.