fbpx Обща система за самооценка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обща система за самооценка

Обща система за самооценка

Преди приемането на България за пълноправен член на Съюза публичната администрация ще има нужда от методическа помощ, напътствия и добри практики при работата с новите структури на ЕС в съответствие с изискванията на Общността. Членството в Съюза е обвързано с редица икономически и социални критерии, на които новоприетите институции трябва да отговарят, при това в особено кратки срокове.
В отговор на тази потребност представителите на Министерствата на публичната администрация от ЕС разработиха

система за самооценка на организационната ефективност на доставчиците на обществени услуги

Този лесен за използване и разбираем метод за самооценка цели да включи активно служителите на организациите, които предоставят обществени услуги. Методът се използва и от партньорите и ползвателите на услугите при преценка на уменията на организацията-доставчик да планира ефективно своята мисия и визия, да бъде ръководена умело в постигането на най-доброто качество на услугите, като използва ефективно човешките и материални ресурси.
Съдържанието на общата рамка за оценка не се различава от системите за организационен одит, използвани от бизнес-сектора. Условието, което предопределя дейността на всяка организация-доставчик на обществени услуги в една страна е силната социална ангажираност. Необходимо е и да се търси баланс между капацитета на организацията да предоставя услуги, които са достъпни за масовия ползвател и за клиента, който не е в състояние да заплати и минимална потребителска такса.

Естествено е публичната администрация на новите страни-членки на ЕС, които не се отличават с добро икономическо развитие, да среща повече затруднения при предоставянето на разнообразни услуги на цени, достъпни за масовия потребител, както и при условия, които могат да задоволят потребностите на групи в неравностойно положение. Общата система за самооценка дава възможност на доставчиците на публични услуги в страните-членки на ЕС да оценят опита си и да създават оперативни и стратегически планове за развитието си, съгласно условията, при които работят, подкрепата, която им оказват местните власти и сътрудничеството им с гражданския сектор, и местния бизнес.

Общата система за оценка е рамков документ. Тя не задава никакви готови отговори и не работи с проверени и готови предложения. "Оценката" отчита многообразието на организационни култури и различната степен на развитие и зрялост, в която съществуват и работят доставчиците на социални услуги в разширяваща се Европа. Системата оценява високо човешкия фактор. Именно участниците в процеса на самооценка ще бъдат отговорни за разработването на оперативни и стратегически планове, които ще се изготвят на основата на резултатите от нея.

Системата е полезен инструмент за вътрешен организационен контрол

тъй като предоставя доказателства за ефективността на доставчика, на основата на реалния му опит и всекидневна дейност.
Тя позволява и на онези организации, които са оценили ефективността си ниско, да се запознаят с критериите и стандартите в ЕС. На базата на тази информация те могат да съставят плановете си за действие и развитие така, че дейността им да бъде в съответствие със стандартите за организационна ефективност на ЕС.
Изправени пред предизвикателството да работят в екип и да участват в консорциуми по изпълнението на проекти, свързани с предоставянето на обществени услуги в повече от две страни-членки на ЕС, представителите на публичната администрация у нас ще съумеят да изискват адекватно съдействие от колегите си от страните в ЕС. Защото познават официалната за ЕС система за оценка на организационната ефективност.
На базата на самооценка всеки служител ще може да допринесе към системата за атестация и развитие на професионалните умения
и квалификация. Екипът, участвал в самооценката, съумява по-лесно и адекватно да сътрудничи на външни оценители и да предоставя информацията, необходима за сертифициране на организацията по стандарта ISO, например.

Предоставянето на качествени обществени услуги е резултат от ефективното взаимодействие на представители на бизнеса, властите, граждански сектор и други заинтересовани страни. Това е причина представители на бизнеса и НПО да проявяват интерес към самооценката

Една от силните страни на системата е популяризирането на опит и добри практики. След 2007 г. тя ще бъде измерител за ефективност и на организациите, които взeмат участие в обществения живот на България.
В "Буллброкерс" активно промотираме работата със системата. Тя отразява напълно убеждението ни, че екипът познава най-добре спецификата на работата и последователността от действията, които предприема.

 

Facebook коментари