Общ туристически европродукт ще защити Европа

Чрез интегрираните ни усилия за устойчиво развитие на туристическите дейности Европа може да защити конкурентите си предимства като най-атрактивна дестинация в света. Бъдещето на европейския туризъм зависи от качеството на преживяванията, които предлага на хората секторът, каза зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов на откритата днес в Белград международна конференция за Югоизточна Европа „Устойчивост в селския туризъм”. Тридневният форум е под егидата на Световната организация по туризъм (СОТ) и Фонда за целите на хилядолетието за развитие (MDGF) на ООН.

Туризмът е важно средство за европейската интеграция и ефективен начин да споделим културното си наследство, подчерта министърът. Лисабонският договор направи голяма крачка напред за териториалното сближаване в ЕС и стимулира координирането в общата ни туристическа политика. За да стане това, в сектора трябва да бъдат решени редица предизвикателства, към които България се отнася изключително отговорно - устойчиво съхраняване и управление на природните и културните ресурси, опазване на околната среда, повишаване на жизнения стандарт на хората и регионите, намаляване на сезонността в бранша, подобряване качеството на туристическия продукт и др., каза Маринов.

Европейската рамка за действие насърчава просперитета на туризма въз основа на концепцията на макрорегионите и Югоизточна Европа има важна роля в този процес. Един от примерите как България допринася за реализацията на документа на ЕК "Европа, № 1 туристическа дестинация в света“ е разработването на тематични продукти в културния туризъм и конкретно на регионалния проект „Пътят на римските императори", допълни българският зам.-министър. Страната ни прилага и национална система за качество на туристическите продукти и услуги в съответствие с европейските стандарти за качество на туризма. Други инструменти за повишаване на конкурентоспособността в сектора са пилотният проект Calypso за обмен на туристи, Мрежата на европейските региони за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм (NECSTTouR), инициативата за най-добри туристически дестинации EDEN и др. Маринов акцентира и върху териториалното сътрудничество и интегрирания подход в трансграничната политика, която хармонира с духа на Дунавската стратегия за устойчиво развитие. България и Румъния са координатори за евростратегията по приоритетна област "Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората".

Развитието на устойчивия туризъм като национален приоритет заедно с диверсификацията на туристическия продукт и подобряването на маркетинга на дестинациите са основни стълбове в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма до 2013 г., посочи още Маринов. България изпълнява и стратегически план за развитие на културния туризъм в страната. Концепцията му разглежда историческите, културните и природните ценности като елемент на конкретната територия и местната идентичност, а не като изолирани паметници. Планът е отворена система и идентифицира 13 територии (локуси), за всеки от които е разработена програма за комплексно развитие, а основен финансов инструмент е оперативна програма "Регионално развитие".