fbpx Одобрени са четири нови е-услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Одобрени са четири нови е-услуги

Одобрени са четири нови е-услуги

Съветът по вписвания към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения одобри още четири електронни услуги, които са напълно съобразени със законодателството в областта на електронното управление. Така общият брой на е-услугите, които са готови за вписване в регистрите за оперативна съвместимост става 18. Както първите 14 услуги, новите също са разработени по проект на Областна администрация Плевен.

Четирите е-услуги са - издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници, на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси; категоризация на места за настаняване, категоризация на заведения за хранене и развлечение.

Дванадесет областни и 74 общински администрации ще могат да използват одобрените услуги след като подготвят информационните си системи. Първите 14 услуги са свързани с издаването на удостоверения за постоянен и настоящ адрес, за раждане, граждански брак, родствени връзки, за семейно положение, за наследници. В Съвета по вписвания към момента са подадени 236 заявления за одобряване на електронни услуги или елементи от тях.

Facebook коментари