fbpx Оптимизация срещу икономии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Оптимизация срещу икономии

Как бизнеса у нас се справя с предизвикателствата на новата икономика

В последните години е налице нова икономическа реалност в следствие на глобализацията и бързото навлизане на научно технически постижения във всички сфери на бизнеса, водещи до изостряне конкуренцията за и без това все по капризните пазари. В най-общи линии тази реалност се изразява с края на ерата на икономическата цикличност и началото на трудно предвидими тенденции по отношение на различните икономически отрасли и икономическата система като цяло.

За съжаление тези процеси не подминаха и бизнеса в България. Въпреки че много анализатори считат бума на икономиката от преди три години за чисто конюнктурен, резултатите в днешни дни са доста разочароващи за много от компаниите у нас. Причините са свързани преди всичко с очакванията за стабилен растеж и планираните инвестиционни проекти (главно в строителството и всички свързани отрасли) в следствие на тези очаквания от една страна и срива на пазарите след 2009 г. от друга.

Все пак представлява интерес как компаниите у нас се справят с новите предизвикателства. За да даде на читателите полезна информация и анализ на бизнес средата по отношение на нагласите за икономии срещу оптимизация, екипът на сп. Твоят бизнес съвместно с онлайн системата за пазарни проучвания ASKEM(www.askem.net) организира допитване до представители на малкия и среден бизнес в България.

Допитването е организирано в началото на септември, 2010 г. по метода онлайн анкетиране и включва 40 представителя на компании от цялата страна. По-долу е показана структурата на няколко от демографските показатели на респондентите, показваща качеството на извадката. Сегментът (филтър) зададен в ASKEM е само от респонденти, които имат роля при вземане на управленски решения в компанията, за която работят.

Средна възраст на респондентите 29,45г.

Образование
- Магистър или доктор                  40%
- Средно                                           35%
- Бакалавър или полувисше        15%
- Студент бакалавърска степен 10%
Професионален статус
- Средно управленско ниво         53%
- Служител, работник                    23%
- Собствен бизнес                          15%
- Висш управленски персонал       5%

Професионалните области на отговорилите на анкетата са консултантски услуги, търговия, архитектура и строителство, изкуство и развлечения, държавни институции и др.

Основна цел на анкетата бе да проучи доколко ангажираните с управлението на компаниите имат нагласи и стратегии за оптимизиране и ефективно структуриране в кризата, срещу безцелно икономисване изразяващо се с паническо „рязане” на разходи.

Резултати от проучването

Първата реакция при тенденция на спад в приходите у повечето мениджъри е съкращаване на разходите за стабилизиране на финансовите резултати. Това показват и отговорите на първия въпрос от анкетата:

„През изминалата година на икономическа криза в каква степен съкратихте разходите във вашата фирма?”.

48.72% от запитаните са отговорили, че са съкратили малка част от разходите, а 38.46% са посочили значителни съкращения. Въпреки наличието на 12.82% отговори „не сме съкращавали разходи” се вижда общ дял на тези компании, които в една или друга степен са „рязали” надвишаващ 87%!

Тук въпросът не е дали да се съкращават разходи, а как да се съкращават. Правилният подход би трябвало да включва анализ и приемане на стратегия за преодоляване на негативните последици от промените в икономическата среда и дори да се използва кризата като възможност.

В отговорите на следващия въпрос в анкетата „Стартирали ли сте нов проект във вашата фирма през изминалата година или стратегията ви е на оцеляване?” изненадващо за нас надделява делът на положителните отговори – 60%! Това може да означава, че фирмите са оптимистично настроени за бъдещето инвестирайки въпреки кризата или, че понижаването на цените на техните доставчици и подизпълнители се възприема като възможност да се реализират иновативни проекти на по-ниска цена.

За съжаление отговорите на следващия въпрос подсказват по-скоро, че е налице първата тенденция. Едва 30% от анкетираните планират нови проекти с по-ниските разходи в следствие на кризата, отговаряйки положително на въпроса „Може ли да се каже, че за вашата компания кризата е нова възможност за експанзия поради по-ниските разходи?”. Тук интересен е и делът на тези, които са посочили отговора „Не в момента сме съсредоточени да оцелеем на пазара” – 55%!

Следващите два въпроса в анкетата са ключови по отношение на темата на настоящата публикация. Първият е дали мениджърите виждат икономиите като средство за развиване на бизнес, а вторият дали смятат, че икономии в миналото са били пречка за днешното състояние на компаниите, за които работят. Очаквано 90% потвърждават, че икономисването с цел печалба в момента е по-лоша стратегия от колкото инвестиране в бъдещето. Тези тенденции се потвърждават и от отговорите на втория въпрос, където повече от 67% заявяват, че икономисване в миналото е довело до проблеми със справянето с кризата в настоящия момент.

Интересен е и опитът на компаниите в България по отношение справянето с проблемите на ефективното управление, производство и маркетинг. Именно поради това зададохме въпроса „Използвате ли консултант при структурирането на бизнеса си?” Според получените отговори в повече от 47% от случаите фирмите разчитат на собствените си ресурси при опитите за ефективното си структуриране. Над 22% заявяват, че не могат да си позволят външни консултанти, а 10% не виждат полза. Все пак според проучването 20% се обръщат за помощ под формата на аутсорсинг или консултантски услуги.

 

следва продължение