fbpx Основни изисквания спрямо доставчиците на посреднически онлайн услуги според Регламент (ЕС) 2019/1150 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Основни изисквания спрямо доставчиците на посреднически онлайн услуги според Регламент (ЕС) 2019/1150

В условията на разрастващата се онлайн търговия, посредническите онлайн услуги придобиват все по-голяма популярност. Все повече търговци, особено микро-, малките и средните предприятия разчитат на посреднически онлайн платформи, за да достигат до потребителите, което ги поставя в зависимост от условията за ползване, определени от онлайн платформите.

Фактическата необходимост от регулация на отношенията между търговците и доставчиците на посреднически онлайн услуги намери своя юридически израз в Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги, който се прилага от 12.07.2020 г. В днешната ни статия ще разгледаме какво представляват посредническите онлайн услуги, както и основните правила, които доставчиците на такива услуги трябва да съблюдават според Регламента.

Какво са посреднически онлайн услуги?

Посредническите онлайн услуги представляват най-общо казано онлайн услуги, чрез които бизнес ползвателите (търговците), предлагат стоки или услуги на потребители, използвайки онлайн платформата на доставчика. Важна особеност е, че от една страна търговците и доставчикът на посреднически онлайн услуги са в договорни отношения, а от друга, чрез посредническата онлайн услуга се предоставя възможност на търговците и потребителите да встъпят в преки търговски отношения.

Примери за такива услуги са онлайн пазарите за електронна търговия, в това число платформите за споделяне, онлайн услугите на софтуерни приложения, като магазините за приложения, и онлайн услугите на социалните медии, независимо от използваната технология за предоставянето на тези услуги.

Спрямо кои доставчици на посреднически онлайн услуги се прилага Регламентът?

Правилата, установени в Регламента, се прилагат спрямо доставчици на посреднически онлайн услуги, чрез чиито платформи бизнес ползватели, които са установени на територията на Европейския съюз, предлагат своите стоки или услуги на потребители, намиращи се в ЕС. Важно е да се отбележи, че е без значение дали самите доставчици на посреднически онлайн услуги са установени в държава-членка или извън ЕС.

Какви задължения се предвиждат за доставчиците на онлайн услуги?

На първо място, Регламентът поставя определени изисквания във връзка с общите условия, предназначени за бизнес ползвателите. Общите условия трябва да са ясни, разбираеми и леснодостъпни за бизнес ползвателите на всички етапи на техните търговски отношения с доставчика на посреднически онлайн услуги, както и да включват:

основанията за решенията на доставчиците относно спиране, прекратяване или налагане на друг вид ограничение на предоставянето на посредническите онлайн услуги;

информация относно всякакви допълнителни канали за дистрибуция и потенциални свързани програми, чрез които доставчиците на посреднически онлайн услуги биха могли да предлагат на пазара стоки и услуги, предлагани от бизнес ползвателите;

обща информация относно въздействието на общите условия върху собствеността и контрола върху правата на интелектуална собственост на бизнес ползвателите;

основните параметри, определящи класирането на стоки или услуги в тяхната платформа, както и причините за тяхната относителна важност в сравнение с други параметри;

посочване на двама или повече медиатори за извънсъдебно уреждане на спорове, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги;

На второ място, Регламентът определя правила във връзка ограничаване, спиране и прекратяване на услугите на доставчиците на посреднически онлайн услуги спрямо определен бизнес ползвател. Пример за такова правило е изискването доставчикът на посреднически онлайн услуги да представи на траен носител на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите относно ограничаването, спирането или прекратяването на услугата.

На трето място, Регламентът предвижда доставчиците на посреднически онлайн услуги да осигурят вътрешна система за разглеждане на жалбите, подадени от бизнес ползвателите. Системата за разглеждане на жалби трябва да е леснодостъпна и безплатна за бизнес ползвателите и да гарантира разглеждане на жалбите в разумен срок.

Отговорност

Във връзка с отговорността на доставчиците на посреднически онлайн услуги за нарушения на Регламента, Законът за електронната търговия предвижда отговорността да се осъществява по общия ред, т.е. при условията и по реда, предвидени в Гражданския процесуален кодекс. Това означава, че в случай че бизнес ползвател счита, че неговите права са нарушени, той би могъл да предяви иск срещу доставчика на посреднически онлайн услуги за установяване и за преустановяване на нарушението, както и иск за обезщетение за вреди от нарушението.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ има богат опит при консултирано на он-лайн търговци, както и на доставчици на посреднически он-лайн услуги. Подпомагаме клиентите си при структуриране на проектите им и уреждане на бизнес отношенията им в он-лайн среда по сигурен и устойчив начин, съобразен с европейските и национални нормативни изисквания. В настоящия материал бяха изложени част от съществените аспекти, които доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да имат предвид при извършване на своята дейност. При нужда от допълнителна информация и съдействие, можете да се свържете с нас като посетите нашия уебсайт: https://murgova.com/