Перспективата за българските банки остава благоприятна

Икономическата среда, в която българските банките осъществяват дейността, си ще продължи да се подобрява и през 2018 г. , показват данните на екип Икономически проучвания на УниКредит Булбанк. Основният сценарий за българската икономика на икономистите на УниКредит Булбанк предвижда ускоряване на реалния ръст на БВП до 4.4% в условията на ниска инфлация и доближаване на икономиката до пълна заетост.

Структурата на растежа на БВП ще се подобри, като инвестициите (както в ново сградно строителство и инфраструктура, така и в машини и производствено оборудване) да се присъединят към силното нарастване на потреблението и износа, сочат още данните. Това ще направи модела на растеж на българското стопанство по-широко базиран, а по този начин и по-устойчив. Силният ръст на БВП ще бъде съпътстван и от запазване на значително положително салдо във външната търговия, което ще допринесе за продължаващо свиване на външния дълг и по-нататъшно подобряване устойчивостта на икономиката на възможни нови шокове, показва анализа. 
На този много положителен фон очакванията на анализаторите на УниКредит Булбанк са за умерено ускоряване на ръста на корпоративните кредити до около 5.5% годишно при изчистване на ефекта от продажбата на лоши кредити

Този ръст по-скоро ще дойде от МСП, тъй като повечето големи компании разполагат със значителни свободни средства, което ще им позволи да финансират ръста на инвестициите си без да разчитат на кредити. Важен фактор за по-голямото търсене на корпоративни кредити ще бъде ускоряването на инвестициите до 5.5%, измерени чрез бруто образуването на основен капитал, при 2.7% очакван реален ръст за цялата изминала 2017 г. Това ще включва не само повече инвестиции в сградно строителство и в нови транспортни средства, но и в най-силно трансформиращата структурата на икономиката - инвестиции в машини и съоръжения. „Фокусът върху експортно ориентираните проекти ще се запази, но очакваме известно увеличение и на производствения капацитет на компаниите ориентирани към вътрешното търсене, тъй като средносрочната перспектива пред растежа на българското стопанство отчете чувствително подобрение в хода на изминалата година.

Facebook comments