fbpx Погасихме държавен дълг около 914 млн. евро | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Погасихме държавен дълг около 914 млн. евро

Погасихме държавен дълг около 914 млн. евро

Министерството на финансите нареди плащане на 879 849 875 евро в полза на държателите на глобални облигации на Република България с падеж 15 януари 2013 година. В сумата са включени главница в размер на 818 465 000 евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 61 384 875 евро. Освен това Министерството на финансите нареди и плащане от близо 45 млн. щатски долара по емисията глобални облигации деноминирани в щатска валута с падеж 15 януари 2015 година. Така общата сума на направените плащания по държавния външен дълг е в размер на около 914 млн. евро.

Средствата, с които се погасява падежиращата емисия, са набрани по време на успешното завръщане на България на международните финансови пазари през юли миналата година. Тогава Министерството на финансите пласира петгодишна еврооблигация с купон от 4,25%, което е с 3,25 процентни пункта по-ниско от купона на емисията облигации с падеж 15 януари 2013 година. Заместник-министърът на финансите уточни, че по този начин държавата ще спестява на бюджета около 60,4 млн. лв. лихвени разходи годишно.

След извършените плащания държавният дълг на България се редуцира с около 815,5 млн. евро от близо 6,966 млрд. евро до 6,147 млрд. евро. Карина Караиванова уточни, че това представлява спад в съотношение дълг към брутен вътрешен продукт от почти два процентни пункта, като намалява от 16,72% на 14,75 на сто. Страната ни продължава да бъде на второ място по този показател в целия Европейски съюз. Според нея по-доброто изпълнение на бюджета за 2012 година дава увереност за продължаването на консервативната политика по управление на държавния дълг. Министерството на финансите вече канцелира планираното емитиране на две емисии краткосрочни 3-месечни държавни ценни книжа с общ обем от 150 млн. лева.