fbpx Ползи за МСП при еврофинансиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ползи за МСП при еврофинансиране

В програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” е насочена към подкрепа на микро, малките и средните предприятия ви представихме технологията за кандидатстване www.tbmagazine.net/statia/evropari-za-zelena-energiya-v-msp.html и подходите. Сега представяме разликите в технологичния и подход енергиен одит.

При технологичния проект кандидатът започва с избор на вида оборудване от Списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране и провеждане на избор на изпълнители под условие (събиране на най-малко три оферти). Въз основа на действителните разходи за оборудването се подава формуляр за кандидатстване до Асистента по проекта. След това Асистентът по проекта извършва проверка за съответствие с техническите изисквания за допустимост и проверка за съответствие с изискванията за избор на изпълнител. В случай, че и при двете проверки се установи съответствие с изискванията, кандидатът бива информиран и може да се обърне към участваща банка за получаване на документ за потвърждение на финансовата допустимост. След тази стъпка кандидатът подава формуляра за кандидатстване за окончателно одобрение от Управляващия орган, след което се подписва Договорът за безвъзмездна финансова помощ и изпълнението на проекта може да започне.

За проект с обследване за енергийна ефективност кандидатът трябва първо да сключи договор с лице, вписано в публичните регистри по Закона за енергийна ефективност и преминало обучение по Програмата, което да извърши опростен енергиен одит. Въз основа на резултатите от обследването за енергийна ефективност, кандидатът подготвя проекта, след което изготвя и подава формуляра за кандидатстване до Асистента по проекта. След проверка за съответствие с техническите изисквания за допустимост от Асистента по проекта и след проверката за финансова допустимост от участващата банка, кандидатът провежда процедура за избор на изпълнител под условие. Изборът на изпълнител се извършва чрез провеждане на процедура по реда на ПМС №55/2007 или чрез събиране на най-малко три оферти. След като Асистентът по проекта извърши проверка за съответствие с изискванията за избор на изпълнител, кандидатът може да подаде формуляра за кандидатстване до Управляващия орган. След изпълнението на проекта, Асистентът по верификацията проверява правилното техническо изпълнение, след което Управляващият орган предоставя безвъзмездната финансова помощ.

Ползи от програмата

- Повишаване на конкурентоспособността
Инвестициите в енергийна ефективност намаляват потреблението на енергия, а също така и съответните енергийни разходи на предприятията. По-малките оперативни разходи означават по-голяма конкурентоспособност.
- Ползи за околната среда
Инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници намаляват емисиите на въглероден двуокис и така допринасят пряко за по-чиста околна среда.
- Привлекателно финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ
Програмата предлага много привлекателен интензитет на безвъзмездна финансова помощ в размер до 50% от допустимите разходи.
- Гарантирано финансиране
За разлика от традиционните процедури за безвъзмездна финансова помощ, настоящата програма улеснява също заемното финансиране чрез банките - партньори. Това намалява риска от неизпълнение на проектите поради липса на финансиране.
- Улеснен избор на технология
За опростени преки инвестиции кандидатите могат да избират високоефективно оборудване от предварително одобрения Списък и след това да приложат процедура за избор на изпълнител чрез събиране на не по-малко от три оферти.