fbpx Ползваемост на Web сайтове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ползваемост на Web сайтове

HiLab - лаборатория за изследване на ползваемостта

HiLab е лаборатория към Центъра по когнитивна наука на Нов български университет. Тя е специалзирана в тестване на Web сайтове, реклами и софтуер. В HiLab работят преподаватели и студенти от програмите “Психология и когнитивна наука”, “Реклама и бизнес”, “Графичен дизайн”, “Информатика”. HiLab работи с уникална за България апаратура - система за следене на погледа. Лабораторията разполага с компютърни зали за провеждане на тестове с потребители, възможности за видео- и аудиозаписи. Академичната среда прави възможно използването и разработването на модерни методи, гарантиращи безупречни анализи и надеждни резултати

Фирмите отделят все повече и повече средства за създаването и поддържането на Web сайтове. Но как да направим един Web сайт по-успешен?
Що е ползваемост?
Ползваемостта се отнася до взаимодействието на потребителя с даден продукт, например Web сайт или софтуер. За да бъде продуктът максимално ефективен, той трябва да позволява на потребителите да го използват по възможно най-удобния начин.
Ползваемостта е качество на една система, което я прави лесна и приятна за използване, лесна за научаване и запомняне и устойчива към възможни грешки.
По-нататък ще се съсредоточим главно върху ползваемостта на Web сайтове, макар че описаните методи са приложими към реклами, софтуер и всякакви продукти, услуги и системи.
Ползваемостта зависи от много фактори. Например доколко функционалността отговаря на нуждите на потребителите и позволява изпълнението на дейностите, за които е предназначен сайта - намиране на информация, поръчка или закупуване на стока, регистрация и т.н. За да бъдат отчетени тези фактори, трябва да се познават и разбират хората, които ще използват сайта.
Дори и най-креативният и професионален дизайн може да има за резултат сайт с добра ползваемост само ако е съпътстван от постоянен процес на събиране на информация за хората, за които този сайт е предназначен.
Ползваем ли е вашият Web сайт?
Въпреки че нуждата от лесно и комфортно използване на вашите продукти (т.е. тяхната ползваемост) изглежда очевидна, "измерването" на ползваемостта не е проста задача. Затова е добре тази дейност да бъде поверена на специализирана лаборатория по ползваемост. Най-добре е, когато проучванията на потребителите стават през целия цикъл на разработка на даден Web сайт. Съществуват многобройни методи, с които могат да бъдат изследвани различни аспекти на ползваемостта, свързани със съдържанието, функционалността и дизайна на Web сайта. Тук ще ви представим само някои от по-интересните и специфични методи, които се прилагат в HiLab.

 


Свободно групиране
Методът на свободното групиране ни помага да организираме информацията по разбираем и интуитивно ясен начин. Този метод е особено полезен при изследване на това как потребителите възприемат връзките между елементите на Web сайта (отделни страници, елементи в менюто и т.н.).
Потребителите сортират групи карти, върху които са написани елементите от сайта. Силата на връзката между тези елементи се изчислява с помощта на софтуер за многомерно скалиране. Въз основа на резултатите се изгражда информационната архитектура на сайта.

Тестване на съдържанието - информационна архитектура на сайта
Един от най-важните проблеми при създаването на Web сайт е създаването на информационната архитектура - кое къде да се постави? Обикновено грешката, която се прави, е информацията да се структурира според вижданията на авторите на сайта. Ползваемостта на Web сайта може да се повиши съществено, ако се изгради информационна архитектура, която отразява гледната точка на потребителите. За да се разбере какви са техните представи, се изгражда т.нар. ментален модел - разположението на интересуващите ни понятия или продукти в психологическото пространство на потребителя. За създаване на ментален модел се използва методът на свободното групиране.
Тестване на дизайна
Добрият дизайн подпомага използването на сайта. Той трябва да е съобразен с важните елементи и функции на сайта и да насочва вниманието на потребителя към тях. Един съвременен метод за изследване е с помощта на апаратура за следене на погледа (eye-tracker). Тъй като вниманието и погледът са пряко свързани, проследяването на погледа дава обективна информация за това какво потребителите гледат и на какво обръщат внимание.

 

Следене на погледа

Специалната апаратура eye-tracker дава възможност да се проследят с голяма точност движенията на очите (погледа) по време на работа с Web сайт. С нейна помощ се получава важна информация за реалната работа на потребителите със сайта:
Кои са елементите от страницата, които първи привличат вниманието?
Последователност на разглеждане на информацията.
На кои елементи се отделя най-много внимание?
Това дава възможност за анализ на качествата на сайта и оценка, доколко се оправдават очакванията на създателите на сайта.

Провеждане на изследване с апаратура за следене на погледа в HiLab. Движенията на очите се следят с помощта на инфрачервен лъч. Точките и свързващите ги линии представят последователността на разглеждане на страницата. Колкото е по-голямо кръгчето, толкова по-дълго потребителят си е задържал погледа на съответното място.


Тестване на функционалността на сайта

Целта е да се установи ефективността на работа със сайта и да се получи оценка за неговата функционалност. Много подходящ метод е тестването с потребители.

За кого е важна ползваемостта?
От гледна точка на потребителите ползваемостта е важна, защото тя определя не само това дали ще изпълнят дадена задача успешно и точно, или не, а и дали работата със сайта ще им доставя удоволствие, или ще е напрегната и изнервяща.
От гледна точка на създателите на сайта ползваемостта е важна, защото тя означава успех или провал на системата. От гледна точка на мениджърите Web - сайтът с лоша ползваемост може да сведе ефективността на рекламата и Web услугите на много ниско ниво и да изисква скъпоструващи промени.

 


Тестване с потребители

При този метод потребителите изпълняват задачи, свързани със сайта, в контролирани лабораторни условия. Като резултат се получават точни данни по предварително определени показатели:
времето за изпълнение на задачата (напр. търсене на дадена информация);
брой грешки;
брой кликвания.
Получените количествени данни дават обективна информация за работата на потребителите със сайта и за проблемите, които срещат. По този начин можем лесно да правим сравнение между различни варианти на даден Web сайт, както и сравнение с други подобни сайтове.
Пример за резултат от тестване с потребители на сайт за електронно банкиране. В червено са представени данните от тестването с потребителите. В колонките "най-кратък път" и "най-кратко време" са представени оценките на създателите на сайта.

При всички случаи липсата на ползваемост струва време и пари и е решаваща за успеха или провала на всеки Web сайт. При възможност за избор хората биха използвали Web сайт, който е съобразен с техните очаквания, умения и предпочитания.

За контакти и информация:
http://hilab.nbu.bg, e-mail: hilab@nbu.bg, тел.: 02/ 8110 416