fbpx Поне шест сектора в България са с потенциал за растеж въпреки кризата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Поне шест сектора в България са с потенциал за растеж въпреки кризата

Поне шест сектора в България са с потенциал за растеж въпреки кризата

етикети

В резултат на финансовата криза, която вече прераства и в икономическа, инвестиционната активност се очаква да се свие през 2009 г., което ще доведе до спад във вътрешното потребление и намаляване на отпуснатите кредити. Прогнозният ръст на БВП е в рамките на
1.8% - 2% за 2009 г., но не е изключено при един по-силно негативен сценарий на “твърдо приземяване” ръстът да е нулев или отрицателен.

Въпреки сериозната криза, в България има поне шест отрасъла, които не само са устойчиви на трудностите, но и разполагат с потенциал за растеж. Такива са хранително-вкусовата промишленост, дистрибуцията на лекарства и козметика, технологиите и комуникациите, пречиствателните и рециклиращи съоръжения, възобновяемите енергоизточници и пътното строителство. Добрите проекти в тези сектори ще продължат да получават по-лесен достъп до банково финансиране и през 2009 г., въпреки глобалното свиване на кредитния ръст. За България очакванията са заемите за граждани и фирми да се повишат на годишна база с едва 5%.

Хранително-вкусовата промишленост е един от малкото сектори с нарастване на производство и продажби (около 3%) на годишна база в края на 2008 г., отбелязва се ръст и в оборотите на хранителните вериги. Потенциалът на този сектор се дължи на по-големите домакински бюджети за храни и напитки; повечето поръчки към местните производители от растящия брой търговски вериги; европейско финансиране на производителите.

Вътрешният пазар на лекарства и свързани с него продукти (козметика, хранителни добавки) продължава да нараства през 2008 г. Това дава основание да се прогнозира, че
дистрибуторите на лекарства и козметика ще останат относително незасегнати от кризата. Освен това се увеличават средствата от държавния бюджет за здравеопазване, както и нараства значението на здравно-осигурителните фондове.

Високите технологии и комуникациите също остават слабо засегнати от кризата. Ръстът на произведения продукт в сектора през 2008 г. се очаква да възлезе на 10%. Засилва се търсенето на софтуерни продукти и предлагането на аутсорсинг услуги. Очакванията са и през 2009 г. този сектор да продължи да отчита растеж.

Пречиствателните и рециклиращи съоръжения през настоящата година ще продължат да показват своя потенциал за нарастване, движен главно от интереса на държавата и общините за изграждане на заводи за рециклиране, както и нуждата от филтри и съоръжения от промишлеността.

Стратегията на ЕС за повишаване на дела на възобновяемите енергоизточници (ВЕИ) в общото енергопроизводство (16% за България до 2020 г. спрямо 6,6% през 2007 г.) превръща и този отрасъл в устойчив на влиянията на финансовата криза. През 2008 г. бяха инсталирани нови мощности от ветроенергийни паркове (край Калиакра) и слънчеви централи (край Ихтиман), наблюдава се устойчиво нарастване на ВЕИ инвестициите.

Не на последно място, незадоволителното състояние на пътната инфраструктура, започнатите проекти за пречиствателни станции, както и предстоящият избор на изпълнители за магистрала Тракия и други пътни отсечки, предпазват сектора на инфраструктурно (пътно) строителство от негативното влияние на кризата. За това допълнително ще допринесе увеличаването на държавните разходи за инфраструктура през 2009 г. в пакета антикризисни мерки, както и усвояването на средства от оперативна програма “Транспорт” (2 млрд. евро трябва да се усвоят до 2013 г.).

Кризата има и обратна страна. Потърпевшите сектори са; строителство и недвижими имоти, металургия и добивна промишленост, машиностроене, химическа промишленост, транспорт, текстил и шивашка промишленост, туризъм

Пред строителството най-голямата заплаха са проблеми при реализацията на готовите обекти, липса на финансиране, спад на маржа на печалба, възможен фалит за по-малките фирми. За металургичния сектор заплахите са свързани най-вече с намаляване на търсенето на метали на световните пазари, продължаване на спада в цената, по-ниско търсене от страна на строителството. Съкращаване на поръчките от чужбина, загуба на експортни пазари, трайно съкращаване на производство поради рецесия на световната икономика са сред основните трудности пред машиностроенето в България. При химическата индустрия това са свръхпредлагането на химически продукти на световните пазари и загуба на доверие поради неизпълнени поръчки в резултат на липсата на природен газ.

По отношение на транспортните фирми, най-сериозните предизвикателства, пред които те са изправени, са свързани с по-ниския обем на превозените товари. Това се случва поради забавянето на икономиката и намаляване на печалбата в сектора. Възможни са и фалити на по-малките фирми. Шивашките предприятия, които бележеха сериозен ръст през изминалите години, сега се изправят пред трудности като изтегляне на инвестиции от страната, ценови дъмпинг от вносна продукция и намаляване на продукцията на ишлеме. Въпреки отчетения ръст на чуждите туристи у нас от 14,6 % през изминалата година, сериозно предизвикателство през 2009 г. пред отрасъла ще бъде по-малкият брой туристи, отменените резервации, скъсяването на престоя и намаляването на бизнес посещенията.

Забавяне на лизинга и небанковото кредитиране през 2009 г.
В края на септември 2008 г. вземанията на лизинговите дружества възлизат на 5,43 млрд. лв. (8,2% от прогнозния БВП), което представлява нарастване от 77,7% спрямо същия месец на предходната година, когато те са съставлявали 5,4% от БВП.
За наблюдавания период на 2008 г. забавянето в сектора е несъществено, като за сравнение в края на 2007 г. годишният ръст беше в размер на 83,1%. Очакванията за 2009 г. обаче са за трайна тенденция на забавяне на растежа, доколкото лизинговите компании ползват банково финансиране и лихвите по лизинговите договори забележимо се покачват.
Към края на септември 2008 г. вземанията по кредити на небанковите дружества, специализирани в кредитиране, са 2,70 млрд. лв. (4,1% от прогнозния БВП ), което представлява увеличение от 32,7% спрямо декември 2007 г., когато те са формирали 3,1% от БВП.