“Потребителската кошница” на малкия и среден бизнес за 2007 г.

“Потребителската кошница” на малкия и среден бизнес за 2007 г.

етикети

Малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Те са основен източник на работни места и генератор на бизнес идеи. Усилията на Европа да въведе новата икономика ще бъдат успешни само, ако малкият бизнес придобие първостепенно място в дневния ред на обществото. Малките предприятия са най-чувствителни към промените в бизнес средата. Те първи страдат от прекалената бюрокрация. Бюрокрацията е необходимо зло за бизнеса.

Проблемът на бизнеса не е наличие на бюрокрация в администрацията, а наличие на безразборна и некоординирана нормативна база в администрацията

За съвременните нужди на комуникация, работа и контрол от първа необходимост станаха:
А. Наличие на функциониращ оперативно сайт
на всяко едно учреждение.
Б. Електронният обмен на информация да осъществява минимум 50 % от общата кореспонденция между бизнеса и администрацията. Електронният подпис съществува от две години, но в нито едно учреждение и офис на приходна агенция не се използва за входиране на голяма част от административните преписки от фирмите. По електронен път е обективно установена практика да се осъществява кореспонденцията.

Тогава вместо кашони папки в архивните звена на институциите ще има кутия с компакт дискове

Така държавните чиновници гъвкаво и своевременно ще обработват многобройните преписки и “ще ни лишат от удоволствието на километричните опашки”, трупащи се много често в учрежденията.
И по естествен подбор и полезна практика ще се установят тези грамотни служители в администрацията, които могат да работят “ежедневно много и по много”.
Административният календар 2007 г. поставя горецитираните приоритети, за да освободи огромен ресурс на труд, време и заетост на персонал както от администрацията, така и от фирмите.
От гледна точка на процеса на интеграция на България в европейските икономически структури и важната роля на малките и средни предприятия /МСП/ в развитите демокрации е необходимо:
1. Създаването на конкурентни условия да бъде стратегически приоритет на държавата. Това е важна предпоставка за сближаване с европейските стандарти. Държавата със свои регулаторни и икономически справедливи норми може да осигури ясни правила за регламентираните фирмени дейности и строги санкции за нерегламентираните такива. Това още не е факт.

Българските малки и средни предприятия изостават критично в посрещането на европейските изисквания
Последните данни от социологическото проучване “Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на средствата от структурните фондове”, проведено от “Витоша рисърч” показват, че по-малко от една четвърт от анкетираните фирми покриват напълно европейските стандарти. Въпреки това около 70 % от тях са оптимисти и смятат, че ще устоят на конкурентния натиск от страна на общия европейски пазар. Резултатите са тревожни, защото активността на фирмите при участието им в конкурси по европейските фондове и програми е твърде слаба. По данни на агенцията

в България в момента има 200 хил. активни малки и средни предприятия
За приобщаването на нашите фирми в усвояването на европейски проекти от първа необходимост е налагане на прозрачна и по-агитираща роля на ресорните министерства.
Важно е да се има предвид, че бизнесът очаква добри законови гаранции за своята конкурентоспособност. Той очаква да преодолее нерегламентираните конкурентни бариери в нашата страна, за което е необходима много добре премерена и балансирана нормативна база. Така наречената “потребителска кошница на малкия и среден бизнес” да бъде умерено напълнена с добра практика и реална перспектива, умерено изпълнима от към фискални задължения, умерено заредена с бъдещи резултати!

Трудностите при спазване на данъчното законодателство през 2007 г. за юридическите и физически лица са:
А. Осигуровките - Месечните осигурителни вноски за всички ангажирани в трудов договор лица са най-тежката за изпълнение фискална норма.
За 2006 г. и 2007 г. облекчението от 6 пункта е изключително добър стимул за МСП. Те излязоха с една крачка напред в своята осигурителна култура и “изсветлиха” голяма част от своите разходи за труд и осигуровки. Но за новата 2008 г. една нова такава форма на намаляване на осигурителната тежест с още от 3 до 6 пункта би имала реален резултат в посока повишаване приходите в държавния бюджет от този налог и в посока установяване по-прозрачен и цивилизован диалог на бизнеса с администрацията. За голямо съжаление в момента изрядните осигурители нямат стабилитет и перспектива в бъдеще по отношение на социалното здравно и пенсионно осигуряване
Това е най-важният проблем за решаване от страна на социалното министерство.

Б. ДДС - Една от най съществените промени не само по отношение на данъчния кредит, но и в целия ЗДДС е тази, че сред условията за възникване на правото на данъчен кредит вече не съществува изискване за счетоводно начисляване на ДДС от лицето доставчик, както и за отразяване от него на фактурата в дневника за продажби и на данъка в подадената от него СД по ЗДДС. Така се премахва една от най-често използваните (и най-нелепи) правни предпоставки за непризнаване на правото на приспадане на данъчен кредит по една облагаема доставка - тази по чл. 64, ал. 1, т. 2 от стария ЗДДС.

В. ЗДДФЛ - През 2007 г. ще декларираме доходите си и ще плащаме дължимия данък за тях без наказателна лихва до една и съща дата - 30 април. Данъчните облекчения ще се изчисляват на базата на всички източници на доходи, а не както досега само от трудови договори, стопанска дейност и наеми. Досега декларациите се подаваха до
15 април. А крайният срок за плащане на данъка беше 15 май.
Нов момент от началото на 2007 г. е изравняването размера на окончателния данък за облагане на доходите от дивиденти. Той става 7 %, независимо дали лицето е местно или не.

Г. Патентен данък - От 2007 г. с патентен данък ще се облагат физическите лица и едноличните търговци, които не са регистрирани по ЗДДС. От облагане с патентен данък се освобождават транспортните дейности, включително и таксиметровите услуги.

Д. ЗКПО
1. Корпоративен данък - 10 %.
2. Данък върху даренията - през 2007 г. настъпиха съществени промени, касаещи данъчното третиране на разходите за дарения. От една страна, разходите за дарения се лимитират общо до 65 % от финансовия резултат, а от друга - ако са отчетени разходи за субекти извън посочените (училища, детски градини, домове за сираци, културни институти и др.) разходите изцяло ще участват
в увеличението на финансовия резултат.
3. Данъци върху разходите: Промени настъпиха и в нормативното уреждане на данъците върху разходите. В тяхната цялост е запазено облагането на три основни групи разходи:
а/ Представителните разходи, свързани с дейността;
б/ Социалните разходи, предоставени в натура на работници, служители и лица, наети по договор
за управление и контрол (наети лица).
в/ Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява дейност
по занятие.
Данъчната ставка за облагане на всички видове разходи съгласно новия ЗКПО става 10 %.
През 2005 г. социалните разходи бяха 17 %,
през 2006 г. - 15 %-тен налог, а през 2007 - 10 %.
4. Данъци при източника - Данъчната ставка за всички видове доходи, облагаеми с данък при източника, възникнал като задължение след 01.01.2007 г.
е намален от 15 на 10 %, като е запазена единствено ставката от 7 % за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове.

 

Facebook коментари