fbpx Повече чужди инвестиции през миналата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече чужди инвестиции през миналата година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31 декември 2010 г. възлизат на 22 119 млн. евро. Това е с 8,2% повече в сравнение с 2009 г. по данни от Националния статистически институт. Най-голяма е стойността на ПЧИса в промишлеността - 8 204 млн. евро и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4 213 млн. евро. Ръстът спрямо 2009 г. съответно е 28,.7 и 24,1%. През 2010 г. тези дейности заедно формират 56,1% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 8.3 пункта спрямо предходната година. В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции достигат 1 292 млн. евро, или с 4,6% повече в сравнение с 2009 г.

По предварителни данни през 2010 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 16 317 млн. лв., като е отчетено намаление от 23.3% в сравнение с предходната година.