fbpx Практическо приложение на електронния подпис | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Практическо приложение на електронния подпис

Практическо приложение на електронния подпис

Развитието на компютърните технологии и интернет промениха основно модела на общуване. Съвременните начини за комуникация пестят време и средства, което води до по-висока ефективност, особено когато става дума за административни и бизнес отношения.
Една от водещите български компании, извършваща проектиране и доставка на цялостни информационни решения, е "Информационно обслужване" АД. Компанията е с дългогодишни традиции в ИТ бранша и е специализирана в изграждане, внедряване и поддръжка на големи информационни системи с национално значение. Разполага с изградена инфраструктура (26 клона на територията на цялата страна).
Част от националния проект e-government е информационната система "Подаване на дневници и декларации по закона за ДДС през интернет". Тази система е разработена и внедрена от екип висококвалифицирани специалисти на "Информационно обслужване" АД в тясно взаимодействие с Главна данъчна дирекция.
Системата елиминира необходимостта от посещения на данъчните подразделения всеки месец, като реализира възможността за подаване на данните през интернет със средствата на цифровите подписи.
Системата дава пълна гаранция за сигурността на информацията благодарение на използването на универсален електронен подпис. За да използвате услугата "Подаване на дневници и декларации по ЗДДС през интернет", е необходимо да притежавате сертификат тип
StampIT DocPro.

Необходими документи за издаване на
StampIT DocPro:

Съдебно решение за регистрация; документ за данъчна регистрация; регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие, заверени от заявителя.
Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от един месец преди подаване на искането за издаване на сертификат-оригинал.
Документ за самоличност (лична карта) на физическо лице, упълномощено да представлява юридическо лице - оригинал и копие, заверено от заявителя.
Нотариално заверено пълномощно, от което произтича представителната власт на физическото лице спрямо юридическото лице-оригинал. Документът е нужен, само в случай че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на юридическото лице.
Искане за издаване - попълва се online на адрес www.stampit.org или на място в регистриращия орган.
Бланка за регистрация - документът се предоставя от "Информационно обслужване" АД, попълва се на място и се изисква присъствието на физическото лице.
Договор за удостоверителна услуга - документът се предоставя от "Информационно обслужване" АД, попълва се на място и се изисква присъствието на физическото лице.
Документ, удостоверяващ заплащането на услугата.
Заплащането може да бъде извършено в деловодството на отдела или по банков път - копие, заверено от служителя, издал документа.