fbpx Правещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Правещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?

"Време е да прекратим дискусиите. Вече имаме становище какво трябва да правим. Предлагам да съставим кратък план с необходимите задачи, ресурси, отговорници и срокове за изпълнение. Хубаво ще бъде да изчислим какво би ни струвало всичко, като не забравяме и най-малките разходи. Според мен първото нещо, с което се налага да започнем е..."

Ако сте забелязали, последните две наши статии (както и тази) започват с няколко типични реплики на хора, които участват в екип или изпълняват някаква екипна работа. Репликите са верен ориентир за предпочитаната или най-често играна роля в екипа.
Горните думи са типични за човек, на когото му се отдава много добре да състави план за работа, след като екипът вече се е обединил около една идея. Ние наричаме този човек "Практик" и считаме, че тази роля е типична за правещите хора в екипа.

Кои са правещите хора?
Те имат специфично поведение, което ги отличава ясно от другите два типа хора - мислещи и чувстващи. Поведението им е доминирано от действията и мотивацията им екипът да прогресира (приключване на задачата, спазване на крайния срок, постигане на качество на всяка цена и т.н.).
Силни страни на правещите хора са няколко. Преди всичко организираността, която помага на целия екип. Благодарение на нея те успяват да пренасочат поведението на екипа в подходящата посока, дефинират винаги правилните действия за конкретната ситуация, време и място.
Ето пример с екип, който обсъжда различни предложения, мнения и идеи. Всеки защитава своето предложение, аргументира се надълго и нашироко, често оборва чужди мнения. Дискусията се разгорещява. Времето тече. И тогава се намесва участник, чието поведение е "правещо". Той приканва към практически действия и сам предлага стъпка, с която да се започне. Правещият човек успокоява страстите и много лесно успява да убеди останалите как да мислят по-практически.
Правещите хора са много изпълнителни. Те имат изключително търпение и вътрешно чувство за отговорност към изпълнение на поетата задача. Докато "Направляващият" (роля от типа “мислещи хора”) не съумява да се концентрира върху подробностите и чертае общата рамка, то "Изпълнителят" (роля от типа “правещи хора”) изпипва всеки детайл.
Още една много силна страна на правещите хора е експертността в точно определена област на познания. Един строителен инженер, например, като участник в екип, е експерт в строителното инженерство. Неговото мнение обикновено се зачита и уважава.
Нашата изследователска работа показава, че "правещите" роли в екипа са три - роля на "Практик", на "Изпълнител" и на "Експерт". Какви са разликите помежду трите роли?
"Практикът" знае и може да състави план с конкретни стъпки за екипна работа. Той се съобразява с нужните ресурси - с какви финанси, време и хора разполага екипът. Той е
безупречен, когато се налага да се направи график на работата, да се състави бюджет. Слабост е негъвкавостта му - когато е приел определени принципи, той не желае да отстъпва, особено, ако става дума за срокове и бюджет.

Истински случай. Най-силната роля на Мартин е "Практик". Това му помага не само да се справя с индивидуалната си работа, но го прави и особено полезен за някои екипни задачи. Най-често подсказва най-подходящия план за действие. Освен това е стриктен по отношение на срокове и подтиква останалите да се организират по-добре. След проведения екипен одит по системата "Промакс" Мартин узна, че неговата най-силна роля е "Практик" и се почувства истински полезен за екипа си. Той незабавно се освободи от някои неприсъщи за него задачи и насочи поведението си в областите, в които бе най-полезен.

"Изпълнителят" също е ориентиран към действия, но с акцент към високо качество на работа и крайните срокове. Той е много стрик-тен към писаната технология, инструкции и указания. Дотолкова е внимателен и прецизен, че изпитва страх, ако някой друг поеме неговата работа, да не сбърка с нещо. За него неуспехът е нещо лошо. Той проверява, изчиства чужди грешки и не му тежи да работи по този начин, защото е отговорен към ангажимента си да свърши добра работа в срок.

Истински случай. Любомир иска да ръководи екипа, в който работи. Другите споделят за него, че е перфекционист. Акуратен е при изпълнение на различни операции. Проявява особен усет към "дреболийките". Всичко това помага много на останалите в изпълнение на общи задачи. След проведения екипен одит по системата "Промакс" Любомир узна, че това е неговата най-силна роля. Той разбра, че не притежава достатъчно качества, за да ръководи екипа, но в замяна на това притежава други умения, които го правят много полезен.

"Експертът"има богат опит, задълбочени познания, изпитани практически умения в определена област. Образованието и квалификацията му са двете неща, които го създават като такъв. Ето защо е уверен в това, което казва и това, което прави. Винаги е добре осведомен за новости в своята област. Говори грамотно и убедително. Рядко са тези, които не могат да му вярват. Високото ниво на знания и актуална информация, която се стреми да усвоява, понякога го правят прекалено праволинеен в постъпките му. Това е една от слабостите на "Експерта".

Истински случай. Валентин е типичен "Експерт". С инженерно образование и 25-годишен успешен практически опит, той се изявява в задачи, свързани с техническа поддръжка на матералната база. Никой не оспорва негово становище. Много често съветите му помагат в критични ситуации. След като узна, че това е неговата най-силна роля, Валентин разбра, че допълнително му трябват още познания и умения, за да може да ръководи своя екип. Все пак му беше приятно да разбере, че е добър специалист, и че служителите му го оценяват като "Експерт".

Как да открием правещите хора?
Екипът има силна потребност от правещи хора. Те подпомагат останалите два типа хора (мислещи и чувстващи) да предприемат конкретни практически действия, да изпълнят задачата качествено и в срок, да организират сами работата си. Те са много полезни за екипа участници.
Надяваме се да бъдем полезни с наши ключови изводи от проучванията, които сме провеждали сред мениджъри и служители:

  • Правещите хора са преобладаващите сред служителите на българските организации. Ако трябва да намерите Практик, Изпълнител или Експерт, вероятно няма да е толкова трудно да ги откриете, за разлика от Мислещи хора. Налага се обаче да разполагате с много точна система, която да опише кои от служителите притежават най-високите стойности на тези роли.
    4 Не се доверявайте прекалено много на дипломите за образование, които би следвало да удостоверяват ниво на експертни знания. Просто проверете, дали човекът е със силна роля на "Експерт".
  • В никакъв случай не събирайте повече от 2 души със силни роли на правещи хора, в случай че не можете да откриете мислещи и чувстващи. Това ще наруши баланса на екипа от гледна точка на поведенчески роли и ще бъде с ниска ефективност.
  • Няма съмнение, че екипът се нуждае от участници, които са действени, добре организирани, отговорни изпълнители, с подходяща квалификация и експертни познания и умения. Затова направите поне 2 неща:
    4проверете, дали екипът е балансиран от гледна точка на трите типа хора - мислещи, чувстващи и правещи;
  • установете ролевите профили на участниците в екипа.


Тази проверка може да стане бързо и прецизно с помощта на системата за екипен одит "Промакс".