fbpx "Председателят" - лидерът в екипа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

"Председателят" - лидерът в екипа

Когато през 2001 г. главният изпълнителен директор на General Electric - Джак Уелч напуска компанията след 20-годишна работа на този пост, той произнася кратко прощално слово. "Забравете това, което сме постигнали заедно - казва той. Забравете вчерашния ден. Предстои ви една изцяло нова игра. Тя ще донесе страхотно удоволствие на тези, които могат да участват в нея. И смразяващ страх на онези, които не успеят да се включат."
Скритото послание на тези реплики е: "Гответе се, за да променяте организацията, защото промяната е предизвикателство и удоволствие". Такива са посланията и действията на истинските лидери.

Лидерите дават посоката на развитие и вдъхновяват хората да я следват

Джак Уелч, който превръща GE в промишлен колос, е личност с блестящ ум, сърце и душа. За него казват,че е успял да придаде нов смисъл на екипното лидерство - а именно да вдъхновява и стимулира своите хора към нови цели и да ги увлича в постигане на промените.
В България няма организации с големината и мащабите на GE. Има обаче много "вакантни места", които очакват своите лидери на екипи. По наши наблюдения лидерството е сред слабо изявените фактори на екипната ефективност, а това обяснява сравнително по-слабата ефективност на екипите у нас.

Защо екипът се нуждае от участник със силна лидерска роля?

В няколко поредни статии ние ви насочвахме към трите групи хора в екипа - мислещи, чувстващи и правещи, като акцентирахме на специфичното им поведение и ползи за екипната ефективност.
Така например, мислещите хора са фокусирани върху идеите, анализите, умозаключенията, изводите. Благодарение на техния умствен потенциал екипът се справя с откриването и разрешаването на проблеми. Чувстващите хора притежават отличните умения на общуване и благодарение на тях екипът може да получи типичната екипна атмосфера на доверие, взаимопомощ и уважение. А правещите хора са експерти, много добри организатори и изпълнители.
Когато става дума за екип и екипна работа, не е достатъчно да имаме представители на трите типа хора (респ. девет различни поведенчески роли). На екипа е нужен специален човек, който да обединява и фокусира усилията на трите типа хора (деветте роли).
Ние нарекохме тази специална роля "Председател", по подобие на председателя на работна среща, семинар или форум. Както е известно, председателят предварително подготвя срещата, събира участници, обявява целите на срещата и правилата на работа, насочва изказванията към тези цели. Той "дава думата", а понякога прекъсва или "отнема думата" на участници, които отклоняват работата от предварително обявените цели. Обобщава изводи, приканва към вземане на решения, понякога сам предлага решение и пр.

Точно това е и предназначението на ролята на “Председател" в екипа -

да интегрира усилията и резултатите от работата на трите типа хора в едно цяло, за да може екипът (а не участниците поотделно) успешно да осъществи своята мисия, цели или някакви конкретни задачи.
Много мениджъри се заблуждават, че са лидери и успешно се справят с ролята на “Председател". - Те считат, че е достатъчно да координират, т.е. да съгласуват действията на различни хора, да съблюдават сроковете, ресурсите и т.н.
Истински случай от нашата практика, които илюстрира поведение на мениджър, координиращ работата на хората, вместо да бъде техен лидер (роля на"Председател")
Цветан е уверен в себе си, че се справя отлично с всякакви хора, позовавайки се на своя опит. На достъпен език той разяснява задачите на своите служители от екипа, който ръководи. Строг е при спазване на срокове. Контролира изпълнението. Следи лично хода на работа. След като премина през системата за екипен одит "Промакс", Цветан с изненада узна, че неговата най-силна роля е на "Експерт", а не на "Председател" (резултатите са от личната самооценка на самия Цветан, както и от оценките на неговите колеги).

Какво прави "Председателят"?

"Председателят" извършва дейности, които ние поставяме в няколко групи:
Първата група дейности се отнасят до създаването на благоприятна "вътрешна среда" на екипа.
"Председателят" определя каква е екипната цел, кои са правилата и ценностите на екипна работа, каква е мрежата за комуникации, системата за измерване на индивидуалните и екипни постижения и възнаграждения. Същевременно "Председателят" се грижи за това организационната (фирмената) среда да не възпрепятства вътрешната среда на екипа - например преодолява административните бариери, когато става дума за бързи връзки с други екипи и др.
Втората група дейности се отнасят до осигуряването на екипа с ресурси, които са нужни за постигане на екипната цел и по-конкретно: "Председателят" осигурява полезна за екипа информация (от контакти с по-висшите мениджъри, от свои колеги, от клиенти и пр.), осигурява необходимите пари, материали, суровини и др.
Третата група дейности се отнасят до фокусирането на процесите в екипа в посока на успешното постигане на екипната цел. "Председателят" следи хода на изпълнение на задачата, предлага корекции, когато се установят отклонения от екипната цел. Той контролира начините за вземане на решения и се стреми комуникациите да бъдат винаги ориентирани към разрешаване на проблеми, управлява конфликтните ситуации.
Четвъртата група дейности са в областта на подпомагането на участниците в екипа.
За разлика от традиционния мениджмънт, "Председателят" не издава заповеди, не дава инструкции, а съветва, консултира, изявява се в ролята на наставник, обучава, дава постоянно обратна връзка и отново обучава как да се работи.
Как да открием подходящ "Председател" за екипа?
Както вече споменахме, "вакантните места" за лидери в българските екипи са много. Жалко е, че хора с типично екипно поведение не могат да се сработят, до голяма степен защото на мястото на "Председател" е поставен човек, който няма лидерско поведение.
Различни са причините да имаме слаби лидери на екипи. Една от тях според нас е, че не търсим както трябва лидери на екипи, в смисъла на съвремената концепция за екип. Погледнете обявите за ръководител на екип във вестниците. Неотдавна една известна агенция за подбор обяви изискванията за "ръководител на проектен екип", които според нея са: подходящо образование, умения за работа в екип, специализирани познания в областта и т.н."
Такива словесни клишета трудно ще осигурят подходящия "ръководител на проектен екип"