fbpx Преференции за инвеститорите при откриване на нови работни места | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Преференции за инвеститорите при откриване на нови работни места

Разкрилите нови работни места предприятия, които са Сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите ще получават обратно направените за тяхна сметка осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца. Това предвиждат промените в закона, които бяха приети окончателно от парламента днес. Условието за ползване на преференцията е инвестицията и трудовата заетост да се поддържат от работодателите най-малко 3 години за малки и средни предприятия и най-малко 5 години - за големи фирми. Новата мярка ще се прилага приоритетно за проекти във високотехнологични дейности на икономиката или в общините с безработица над средната за страната.

Броят на създадените нови работни места също ще бъде критерий за сертифициране. Проекти в сектора на услугите, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима, също ще могат да кандидатстват за сертификат.

Промените в закона предвиждат и оптимизиране и децентрализация на процедурите за издаване на сертификат на местно равнище. Кметовете ще могат да издават сертификати за инвестиция клас В за проекти от местно значение, както и да извършават индивидуално административно обслужване в съкратени срокове. Те ще могат да предлагат на инвеститорите без търг право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост. Общинските съвети сами ще могат да приемат наредби за насърчаване на инвестициите с общинско значение, като стимулите ще се предоставят по реда за насърчаване на инвестиционни проекти от клас А и Б. По този начин се регламентират по-широки компетенции на кмета за провеждането на проактивна общинска политика за привличане на инвестиции.