Приеха енергийната стратегия на България до 2020 г.

Народното събрание прие енергийната стратегия на страната до 2020 г. Документът концентрира визията за бъдещето на един от най-важните сектори на българската икономика.
Енергетиката е сред секторите, които заемат важно място и в европейския политически дебат в аспектите на устойчивост и иновативни решения. През последните години Европейският съюз предприе решителни стъпки към формиране на единна енергийна политика на Общността, което изцяло съответства и на нашите разбирания, подчерта още министър Трайков. България води политика, съобразена с основните цели на енергийната политика на Европейския съюз за сигурност, конкурентоспособност и диверсификация на енергийните доставки, за използване на повече възобновяеми източници и екотехнологии. Усилията са солидарно насочени към ограничаване на външната зависимост от вносни енергийни ресурси, овладяване на климатичните промени.

По отношение на ВЕИ, в Закона са дадени значителни преференции на биомасата, която е евтин местен ресурс. Ядрената енергия и природният газ имат своя принос за прехода към нисковъглеродни енергетика и икономика. Намаляването на емисиите парникови газове е друг водещ приоритет на енергийната политика на България, като основен източник на емисии от парникови газове е потреблението на енергийни ресурси.

С пазарното развитие на енергетиката е свързан друг стратегически приоритет – свободен конкурентен енергиен пазар, което носи дългосрочна конкурентоспособност на икономиката, енергийна сигурност и устойчиво развитие. Трите ключови стъпки към създаване на свободен конкурентен енергиен пазар са прозрачно опериране и развитие на мрежите; електроенергийна борса и отделяне на преносните оператори.

Специално внимание Енергийната стратегия отделя на защитата на потребителите. Гарантирано е правото на потребителя на непрекъснат достъп до модерни енергийни услуги. Укрепват се правомощията на регулаторния орган и се повишават изискванията към доставчиците на електроенергия и природен газ. В същото време в стратагията са предвидени механизми за справедливи цени на електро- и топлоенергията.

Facebook comments