fbpx PRO INNO II насърчава иновациите в малки и средни предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

PRO INNO II насърчава иновациите в малки и средни предприятия

PRO INNO II насърчава иновациите в малки и средни предприятия

AIF е германско дружество на индустриалните раз-войни организации. Това е фондация, която подпомага научно-изследователската и развойна дейност на малки и средни предприятия. Организацията е съз-дадена през 1954 г. и има изградена кооперационна мрежа, в която участват 100 отраслови асоциации за приложни изследвания, с повече от 50 хил. члена от малкия и средния бизнес.
Тя осъществява посредничество между индустрията, науката и държавата в областта на иновациите. Фондацията е признат център за компетентност и трансфер на иновативни технологии и съдейства за реализацията на проекти за над 250 млн. евро годишно. Тези приложни изследвания в Германия се финансират от Федералното министерство на икономиката и заетостта, а дружеството разпределя отпуснатите от ведомството средства за иновации.
Освен че си сътрудничи с Федералното министерство на икономиката и заетостта, организацията е партньор и на Федералното министерство на образованието и изследванията и Министерството на Северен Рейн-Вестфалия за научно-изследователска дейност (в проекти за развитие на техническото професионално образование).
AIF работи едновременно в приоритетни индустрии (технологични сектори) и в зависимост от спецификата и конкретните нужди на отделните фирми. Като реализира проекти на Федералното министерство на икономиката и заетостта, дружеството съдейства да се повиши технологичното ниво на индустриалните сектори и да се подобри конкурентоспособността на фирмите.
 

PRO INNO стартира през 2004 г., като целта и е да подпомага иновационни проекти в малкия и средния бизнес и в същото време да насърчава конкурентоспособността на фирмите. Идеята е да се стимулират предприятията да разширяват иновационната си компетентност с оглед развитието и прилагането на съвременни технологии. Начините за това са чрез коопериране с други фирми и научно-изследователски институции в сферата на изследванията и научно-техническото развитие.
Програмата насърчава разработването на иновативни продукти, нови методи на работа или предоставянето на нови услуги. PRO INNO подпомага най-вече кооперирането между предприятия или между фирми и научни звена, както и обмен на персонал. Програмата се финансира от Федералното министерство на икономиката и заетостта на Германия, а немското
дружество на индустриалните развойни организации - AIF - разпределя средствата. PRO INNO ще финансира проекти до 2008 г.
Кой може да участва
В проектите по програмата могат да се включат малки и средни предприятия със стопанска дейност в Германия. Основно изискване към тях е да разполагат с минимум 250 служители, а годишният им оборот да е най-много 40 млн. евро.
Право на участие имат също немски научно-изследователски институции, които могат да бъдат кооперационен партньор на фирми и научни звена от България в съответни проекти. Германските предприятия и изследователски институции имат интерес да разработят проектите с участието на български фирми, тъй като в страната съществува капацитет в тази област. По този начин предприемачите у нас могат да се възползват от възможността да създадат иновативен продукт с осигурено начално финансиране. Проектите се заявяват от немска страна, а българският партньор се подбира в резултат на кооперационните борси, които предстои да се провеждат у нас. Поръчката може да се възложи и директно на българска научна институция и да се плати в рамките на проекта.
Четири области на науката.
Фирмите, които могат да се включат в борсите, са от четири сфери на науката - информационни технологии, околна среда, алтернативни енергийни източници и нови строителни материали.
"Става въпрос за саниране и други енергоспестяващи технологии. Като цяло това са области, където страната има капацитет и човешки потенциал, можем само да се възползваме от немския опит" казва за сп. "Твоят БИЗНЕС" д-р Мария Павлова, управител на Центъра за иновации и технологичен трансфер - Глобал, който е пос-редник и организатор на кооперационните борси от българска страна. Центърът работи с фирмите в България на различни нива - с браншовите организации, дружества за технологичен трансфер, БАН, научни институти.
Средства, които се отпускат
Максималната сума, която получават фирмите или научно-изследователските институции по програмата, e 300 хил. евро. Ако кооперирането е транснационално, с чуждестранни партньори, средствата могат да се увеличат с около 50 хил. евро. При формата "обмен на персонал", при която български специалист може да отиде да работи в Германия за период от 3 до 24 месеца по време на разработването на проекта, се отпуска сумата от около 125 хил. евро.
Първа борса между български и немски фирми
Борсата ще се проведе на 22 юни в София, като в събитието ще участват немски фирми, които проявяват интерес кьм реализация на иновативни проекти с български предприятия. Освен съз-даването на контакти и обмяна на идеи от двете страни, целта на борсата е да се популяризира дейността на AIF и възможностите, които дава кооперирането в областта на технологиите.
"С това искаме да положим добра основа, така че да успеем да се преборим за създаването на представителство на дружеството в България и Югоизточна Европа като цяло", споделя д-р Павлова. Според нея това зависи от количеството проекти, които се генерират. Така страната ще може да участва във всички елементи на мрежата на AIF.

CITT-Global ООД e българска фирма, създадена с цел да работи за трансфер на иновативни знания и технологии в международен план. Приоритет в работата й е сътрудничеството с немски държавни организации, научни звена и частни фирми в тази област.
Основна цел на CITT-Global е да съдейства за използването на богатия немски опит в иновациите и технологичния трансфер, както и германския кооперационен модел за мрежова работа на национално и регионално ниво. Участието в европейски проекти с партньори от Германия е от съществено значение за превръщането на CITT-Global в консултантска фирма от международен мащаб.

По този начин ще се покаже и потенциальт на българската наука и научна мисъл, с които си заслужава да се работи", казва управителят на Центъра за иновации и технологичен трансфер.
Според нея по линия на тези програми Министерството на образованието и други ведомства в страната имат възможност да привлекат немски фирми у нас и така да се изгражда база на доверие с тях. След като е създадено едно такова партньорство, германски и български предприятия могат съвместно да кандидатстват и за европейски проекти. o

Център за иновации и технологичен
трансфер - Глобал (CITT-Global)

тел.: 02/980 72 34; 02/980 60 59; 0888 660 273
e-mail: stefanova-pavlova@citt-global.net
www.citt-global.net