fbpx Проект ще създава регионална мрежа за сътрудничество в сферата на технологиите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проект ще създава регионална мрежа за сътрудничество в сферата на технологиите

Проект ще създава регионална мрежа за сътрудничество в сферата на технологиите

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Министерството на образованието, младежта и науката на Република България участват в голям трансрегионален проект за сближаване на регионалните политики в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) с тези на развитите страни – членки на ЕС в тази област. Проектът се нарича FORSEE - Regional ICT Foresight exercise for Southeast European countries (Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа) и е финансиран по Оперативната програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 - 2013“ (South East Europe Transnational Cooperation Programme) на ЕС. В проекта участват 12 организации от седем държави: България, Гърция, Румъния, Австрия, Словения, Сърбия и Унгария.

Проектът FORSEE, който ще продължи до декември 2013 г., има за цел да популяризира Форсайт методите и културата при изготвянето на политики в дадена област в региона, спомагайки по този начин за ускоряване на икономическия растеж в участващите страни и за тяхната по-висока готовност за предизвикателствата на глобализиращата се икономика. Ще бъдат осъществени поредица от пилотни упражнения, при които на практика ще се прилагат форсайт подходи и методи със специалисти и експерти от сферата на ИКТ, при които основната цел е да се очертае от една страна сегашното състояние на сектора в национален план и възможните сценарии за неговото развитие при различни модели на политики в сектора. Този тип форсайт упражнения ще се приложат във всички страни – членки на проекта, следвайки сходен подход, което ще позволи бенчмаркинг на резултатите и изготвяне на специфични за всяка страна и общи за региона препоръки и визия.

Друга важна цел на проекта е да разработи устойчива във времето методология, която да служи на националните правителства от Югоизточна Европа да осъществяват регионални Форсайт упражнения с участието на всички заинтересовани страни и да използват резултатите от тях като инструмент за подобряване на политиките за изследвания и технологично развитие и то с фокус на ИКТ сектора. Очаква се в рамките на проекта да бъде създадена регионална мрежа за сътрудничество, включваща всички участващи страни.

Facebook коментари