fbpx ПРОЕКТ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001 -2.2. 03- 0035
„Насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в Строителен и технически флот АД – гр. Варна

– комплекс от мерки за запазване на заетостта на работещите в дружеството”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

"СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД - Варна е единствен пряк наследник на хидротехническите фирми, участвали преди 120 години в проектирането, изграждането и строителството на всички речни и морски пристанища в България.

„СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ” АД съществува като акционерно дружество от 20.07.1999 г. и е водеща фирма с регионално и национално значение в хидротехническото строителство. През 2013 година компанията кандидатства в процедура с конкурентен подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013г., приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“, по схема BG051PO001-2.2.03 „На път”. След успешното преминаване на процедурите за оценка, компанията вече е бенефициент по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Продължителността на проекта е 14 месеца, като мястото на изпълнение е гр. Варна.

Основната цел на проекта е насърчаване на географската мобилност на работната сила в „Строителен и технически флот” АД и осигуряване на социални придобивки под формата на транспорт, съобразен с работното време и местоживеене на работещите в „Строителен и технически флот” АД.

Специфичните цели на проекта са: Стимулиране на работната сила в Дружеството с цел запазване заетостта и доходите от труд на заетите лица, които пътуват ежедневно до работното си място и нямат възможност да използват за целта обществен транспорт. Реализацията на настоящият проект ще насърчи географската мобилност на работната сила и ще повиши възможността за заетост на лица, които до сега са отказвали подходяща работа, поради липсата на възможност да бъдат подкрепени по отношение на разходите за транспорт, т.е. ще допринесе за по-бързото адаптиране на заетите/ новонаетите лица към новите условия, чрез осигуряване на по-добро съчетаване на семейния и трудовия живот без това да води до трайна уседналост.

Осигуряване на социални придобивки под формата на транспорт до и от работното място, съобразен с работното време и местоживеене на работещите в „Строителен и технически флот” АД. Социалните придобивки, свързани с подобряване на условията на труд в Дружеството са ключ към постигане на по-високи нива на мотивация на служителите, наети в компанията, повишаване нивото на производителност на труда и удовлетвореност от условията на труд.

Дейностите по проекта са свързани с избор на изпълнител за доставка на гориво и доставка на гориво; Организиране на транспорт на целевата група от „Строителен и технически флот“ АД до и от работното им място; осигуряване на визуализация и публичност при изпълнение на проекта.

Изпълнението на дейностите по проекта е насочено към служителите на „Строителен и технически флот” АД, регистрирани по настоящ адрес в населени места, различни от работното им място, а именно Материално-техническа база на Дружеството, разположена в село Езерово, област Варна, Община Белослав.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Строителен и технически флот” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Facebook коментари