fbpx ПРОЕКТ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ПРОЕКТ

етикети

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0069
„Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път
към успеха на „Булмаркет Шипинг” ЕООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Успешно приключи проект BG051PO001-2.3.03-0069 „Осигуряване на безопасни условия на труд - най-добрият път към успеха на „Булмаркет Шипинг” ЕООД” по

ОП„Развитие на човешките ресурси“

“Булмаркет Шипинг“ ЕООД приключи успешно проект BG051PO001-2.3.03-  0069 „Осигуряване на безопасни условия на труд – най-добрият път към успеха на „Булмаркет Шипинг” ЕООД”, финансиран по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Проектът стартира на 01.08.2013 г. и продължава до 31.08.2014 г. Дейностите се реализират в гр. Русе.
При изпълнението на проекта за „Булмаркет Шипинг“ ЕООД бе изготвен „Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност“, който имаше за цел да оцени изградената до момента организация на трудовата дейност в компанията и да определи възможностите за подобрение и надграждане.
Закупени бяха лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло и специализирано оборудване за по-добра индивидуална и колективна защита на работещите от различни вредни и опасни влияния.
Чрез успешното реализиране на заложените в проекта дейности „Булмаркет Шипинг“ ЕООД изпълни заложените общи и специфични цели. Оптимизираното управление на трудовите процеси и намаляване на риска на работното място са предпоставка за по-качествена, здравословна и безопасна, съобразена с европейските стандарти работна среда, предоставяща възможност на работещите да бъдат спокойни и фокусирани в служебните си задължения.
В качеството си на социално отговорна компания „Булмаркет Шипинг” ЕООД ще поддържа политика насочена към осигуряване на условия на труд в посока ограничаване факторите, които водят до трудови злополуки.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Булмаркет Шипинг” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.