fbpx ПРОЕКТ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0035
„Насърчаване на териториалната мобилност на работната
сила в Строителен и технически флот АД – гр. Варна – комплекс
от мерки за запазване на заетостта на работещите в дружеството”

 

„Строителен и технически флот“ АД с успешно приключен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“


В края на месец Април 2015 година приключва изпълнението на проект BG051PO001-2.2.03-0035 „Насърчаване на териториалната мобилност на работната сила в Строителен и технически флот АД – гр. Варна – комплекс от мерки за запазване на заетостта на работещите в дружеството“.

В хода на изпълнение на проекта бе осигурен транспорт до и от работното място на 55 служителя на организацията.

Като резултат се стимулира работната сила в дружеството, наблюдава се запазване заетостта и доходите от труд на заетите лица, които пътуват ежедневно до работното си място и нямат възможност да използват за целта обществен транспорт. Насърчаването на географската мобилност на работната сила допринася за икономическия и социален прогрес, за едно по-високо равнище на заетостта и за по-балансирано и устойчиво развитие.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. “Строителен и технически флот” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!