fbpx Професионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човешките ресурси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Професионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човешките ресурси

Професионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човешките ресурси

Необходимостта от въвеждането на европейски практики и стандарти в управлението на човешките ресурси (УЧР) е все по-наложително с присъединяването на България в Европейския Съюз. Нарастващото значение на УРЧР за развитието на организациите изисква повишаване качеството на работа на професионалистите. Работодателите се нуждаят от ясен ориентир, единни критерии за действителната квалификация и компетентност на професионалистите по ЧР.
В страната ни все повече се утвърждава разби-рането, че

ключът към постигане на трайно конкурентно предимство е умелото управление на хората в организациите
Във време, когато оборудването, технологиите, финансите са леснодостъпни за всички конкуренти в даден бранш, една компания може да излезе напред само ако успява да подбира и управлява персонала си по най-добрия начин. Това означава създаване на подходяща мотивация и на организационен климат, подпомагащ промените и споделянето на знанията, на управленски практики в синхрон със стратегическите цели на фирмите.
Водена от желанието си да подпомогне този процес, Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) разработи стандарти за професионалистите в тази област. В тях се посочва какви знания и умения е необходимо да притежават работещите в областта на човешките ресурси професионалисти. Стремежът на БАУРЧР е и да издигне на ново ниво професията по управление на човешките ресурси, така че тя да се възприема като значима и авторитетна от ръководствата на фирми и организации.
Стандартите са резултат от съвместната работа на теоретици и практици и са създадени в процеса на активно сътрудничество с консултанти от Великобритания по модела на Британския институт за персонал и развитие (CIPD). Това не е случайно, тъй като в Европа британските стандарти са признати за водещи. Проектът по разработката на нашите стандарти беше финансиран от Британския съвет в България.


Стандартите могат да се използват по няколко начина. От една страна, те могат да са в основата на програми за квалификация.
Друга тяхна роля е да служат като база за професионална оценка

Опитните професионалисти ще могат да съпоставят своите знания и умения със стандартите и да получат професионална оценка за развитието си. Това ще става в т.нар. центрове за обучение и оценяване. Първият такъв пилотен център е Училището по мениджмънт към Нов български университет. Професионалистите, покрили стандартите, ще членуват в създадения към Асоциацията Институт на сертифицираните професионалисти.
Оценяването по стандартите дава възможност на работодателите за по-обективен подбор и гаранция за качествата на професионалистите по управление на човешки ресурси, за по-бързо и ефективно въвеждане на съвременните концепции, методики и инструменти в областта. В същото време така ще се гарантира на служителите в организациите, че те ще бъдат управлявани от квалифицирани професионалисти по човешки ресурси. От своя страна, професионалистите трябва да се стремят към ролята на надежден бизнес партньор в организацията, който има реален принос към нейната дейност.
Целта на стандартите е да отразява знанията и компетентността, които специалистът трябва да притежава, за да подходи професионално към работата с хора, към тяхното обучение и развитие; какво трябва да може, да знае или да разбира и обяснява.
Стандартите са структурирани на две основни нива - за специалисти и за мениджъри по човешки ресурси. Те обхващат всички основни области на управлението на хората като подбор на персонала, оценка на изпълнението на работата, заплащане, обучение и развитие, трудово законодателство и др.
Схемата за покриване на стандартите позволява да се избира широкопрофилност или по-тясна специализация. Интересно е, че стандартите са подходящи както за сферата на бизнеса, така и за публичната администрация.Прилагането и въвеждането на стандартите ще отнеме време. Във връзка с това към БАУРЧР беше създаден Институт на сертифицираните професионалисти по управление и развитие на човешките ресурси (ИСП).
ИСП е специализирано звено на БАУРЧР за осъществяване на политиката на Асоциацията в областта на професионалните стандарти и развитието на нейните членове. Институтът работи в полза на членовете на БАУРЧР, за непрекъснатото им усъвършенстване и стремеж към обективност на оценяването и решения, основани върху факти и доказателства.
Дейностите на ИСП са насочени към въвеждане и поддържане професионални и етични стандарти в областта на УРЧР. Тези дейности фокусират вниманието върху подпомагане и утвърждаване на професията, издигане нейния авторитет и стимулиране професионалното развитие на членовете.
Орган за стратегическо планиране и обща координация на дейността е Съветът на ИСП. Съветът формира основните насоки за работа и развитие на ИСП, обосновава стратегии и политики, планира дейността, наблюдава работата на комисиите. Присъжда статута “Сертифициран център” на центрове за обучение и оценяване и званието “Сертифициран член на ИСП”.
Сертифицирането на професионалистите е стъпка в развитието на професионалната общност по Управление на човешки ресурси. Професията в нейния модерен профил е вече популярна и наложила се форма за добавяне на стойност към организациите. Специалистите по човешки ресурси спечелиха уважение и признание, което се дължи на тяхната работа и приноса им към компаниите. Сертифицирането е процес на абсолютно доказване на техните професионални достойнства както пред професионалната гилдия, така и пред работодателите и обществото като цяло.
Като начален успех на ИСП са първите шестима сертифицирани професионалисти в областта на УЧР, които получиха своите дипломи.
Актуалните задачи на ИСП са свързани с организационното укрепване и развитие на Института, по-широкото запознаване на членовете на БАУРЧР с професионалните стандарти и процедурите за сертифициране и членство в ИСП, изграждането на партньорства с държавната администрация, работодателските организации, браншовите и синдикалните организации за ползотворно сътрудничество.

За контакти:
Българска асоциация за управление и развитие
на човешките ресурси (БАУРЧР)
тел. 02/ 950 10 91
http://bhrmda.orbitel.bg