fbpx Професионалният домоуправител може да струва по-евтино от събираните такси в един вход | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Владислав Симов, собственик на Мезон България

Професионалният домоуправител може да струва по-евтино от събираните такси в един вход

Малкото общество на един вход обикновено живее с доста проблеми помежду си, защото хората са различни и имат различни представи за начина на живот. А когато става въпрос за лична собственост всеки е повече от чувствителен. «Моят дом е моята крепост и извън не да става каквото ще. То не е мое и не ме интересува!» - това е представата на доста живеещи в блоковете хора. И тогава започват разправиите... За услугата Професионален домоуправител, нейната същоност и самият бизнес, разговаряме с Владислав Симов, собственик на Мезон България, която предлага такава услуга.

Г-н Симов, до колко в България започва да се възприема услугата професионален домоуправител и какво представлява тя?

- По същество услугата Професионален домоуправител означава да наемеш стопанин за сградата или входа, който съобразно Закона за Управление на Етажната Собственост (ЗУЕС) ще се грижи за вътрешния ред, техническото състояние на сградата, поддържането на чистотата през всички сезони, който да предлага и реализира мероприятия по подобряване на сградния фонд, капиталови ремонти, тогава когато е необходимо, да подсигури наличието на Фонд „Ремонт и обновяване, който да реши проблема с неочакваните плащания и изненадващите ремонти. Не на последно място, да наемеш Професионален домоуправител, означава да бъдеш възложител и да очакваш от наетия от теб изпълнител, в наше лице, да си върши работата, за която му се плаща. Работа, която е основен ангажимент на изпълнителя.

Какъв тип са фирмите, които предлагат такива услуги? Дали изведнъж не станаха повече и как да се ориентираме към наистина професионално отношение? Все още няма регистър на фирмите в бранша...
- Има два типа компании в този сектор. Първият тип, към който спада и нашата компания са фирми, специализирани в професионалното управление и поддръжка на сгради. Вторият тип са компании, с друга основна дейност, които добавят услугата Професионален домоуправител към портфолиото си, защото добре кореспондира с основния им бизнес. И при двата типа предлагане се срещат фирми, които имат ясна представа как ще изпълняват задълженията си, когато ги поканят да поемат обект и такива, които нямат ясен план и очакват да се научат в движение.

Наблюдението ми е, че преди около година и половина се появиха няколко фирми, които шумно предлагаха услугата, но за кратко. След това имаше затишие и за известен период на пазара бяхме три или четири компании, които реално предлагахме услугата. В последния един месец се забелязва голяма експанзия на пазара. В момента услугата се предлага от повече от 50 различни фирми. Това има добра и лоша страна. Услугата става все по-популярна, все по-рекламирана и респективно все по-логична за потребителите. Негативният ефект за бизнеса и за потребителите идва от фирмите, които нямат ясна представа с какво ще се сблъскат, не са готови да се справят със специфичните проблеми, пред които ще се изправят, нямат подготвени екипи. Затова трябва да се наложи форма на регулация. След няколко години, докато отмине периода на отсяване, пазарният принцип да заработи.

Какви хора са професионалните Домоуправители? Кой гарантира техния професионализъм и кой може да стане такъв? Какви са изискванията към него?
- Услугата Професионален домоуправител по принцип не се изпълнява от един човек, а от цял екип. Високият стандарт на работа изисква подготвени специалисти в сферата на строителството, правото, ВиК и електро-специалисти, хора, които разбират от ремонт на покриви и могат да работят с абонатната станция на блока. При нас например, допълнихме екипа със специалист „Качествен контрол и Методология”.
В жилищните входове назначаваме по един човек на позиция Домоуправител, който ежедневно обхожда поверените му обекти, следи за техническото състояние и хигиената, събира таксите и представлява компанията с целия му потенциал. Този човек често бива наричан професионален домоуправител. По същество той трябва да е технически грамотен, да изповядва високи етични норми в унисон с фирмената политика, да защитава интереса на всички етажни собственици, да взима решения в рамките на дадените му правомощия, с което да гарантира комфорта на живущите.
В ход е създаването на Академия за професионално обучение на служителите на Мезон, през която ще минава всеки един от настоящите ни и бъдещи колеги и с което ще повишим стандарта на работа, разбирането за професионализъм, познаването на методологията на работата. Завършилият Академията ще получава диплом, а за хората, които са на обектите сме подготвили и отличителни знаци, които ще се пришиват към дрехите им.

Как се уреждат финансовите взаимоотношения, защото според закона, юридическо лице не може да изпълнява длъжността „домоуправител”?
- Логиката на закона е да ограничи присъствието на юридическото лице като фирма, занимаваща се с поддръжката, а домоуправител с всичките му права и задължения да бъде физическо лице. По решение на Общото събрание на етажната собственост, юридическото лице поема ангажимент да поддържа етажната собственост, като му се възлагат и някой от задълженията на Домоуправител. За да не се занимават хората от всякакви несвойствени ангажименти, поемаме и отговорността на физическото лице. Така фирмата носи отговорност при несъвестно и нелоялно изпълнение на задълженията на Домоуправителя, за да гарантира още веднъж пред хората и пред закона качественото и коректно изпълнение на възложените ни ангажименти.

Какви са основните ангажименти? Влиза ли хигиенизиране на етажната собственост? Ангажира ли се фирмата с охрана и наблюдение?
- Ангажиментите по поддръжка започват от рано сутринта, когато хигиенисти посещават поверените им обекти и се грижат за чистотата вътре и около входа, за листата от дърветата през есента, за снега през зимата.
Денят продължава с обход на всички обекти от съответния Домоуправител, който проверява работата на хигиенистите, оглежда етажната собственост отвън и отвътре, ако се налагат дребни ремонти, смяна на крушки, настройване на автомата на входната врата и т.н. ги извършва. В случай на необходимост от специфични и по-сериозни ремонти сигнализира прекия си ръководител и техническото лице, квалифицирано да извърши ремонта.
Втората половина от деня е за качествения контрол. Следи се за всички извършени от хигиенистите, домоуправителите и техническите специалисти мероприятия. В края на месеца се подготвя доклад за всеки един обект и прави отчет. За всеки обект се изработва програма за поддръжка и обновяване, която по определен от Общото събрание на етажната собственост календар. По желание може да се обезпечава контрол на достъпа, да се изграждат системи за видео наблюдение, поддръжка но басейни, фитнеси, обезпаразитяване и т.н.

Помага ли домоуправителят при решаване на междусъседски проблеми? Как конкретно?
- Основи ангажиментите на Домоуправителя са насочени към общите части. Неговата работа е да защитава интереса на всички собствени по равно и съобразно закона. Ако например един от живущите по невнимание е наводнил съседа, който живее под него, без да причини щети на общите части, домоуправителят няма право да вземе отношение. Той може да присъства в проблема само като съветник. Но ако един от етажните собственици е завзел пространство от общите части, поставяйки метална решетка и за това постъпи оплакване от друг съсед, тогава Домоуправителят е този, който в съгласно Закона трябва да участва в решаването на проблема и премахването на заграждението. Ако в приетия Правилник за вътрешния ред има точка, която забранява силния шум, строителните дейности и други дейности в определени часове, и за такова нарушение сигнализира някой от живущите, отново Домоуправителят взима отношение и сигнализира Общинската администрация, която налага финансови санкции на нарушителя. Всъщност така се случва при всяко едно нарушаване на Правилника за вътрешен ред.

Как става събирането на таксите за обслужване? Какви са средните за страната такси?
- Истината е, че таксите за Професионално управление в повечето случай са съвсем близки или равни на таксите, които се събират, когато услугата не се изпълнява професионално. Има случаи, в които дори цената е значително по ниска от събираните до момента такси. Тя се определя индивидуално за всеки вход, като се взимат предвид броя на апартаментите, броя на живущите, консумацията на ел. енергия, таксите за асансьор и т.н. Осреднените цени са в порядъка на 14-20 лв. за един апартамент, което включва всички изброени дейности по Професионално управление, режиините разходи, асансьор и минимум за фонд „Ремонт и обновяване”. Събирането се извършва от служител в определените за това дати.

Според вас какво е бъдещето на този бизнес у нас и какъв е потенциала на пазара?
- Моето виждане е, че макар и трудно услугата ще се наложи в българските градове. Вярвам, че хората могат да живеят по-добре, без това да им струва скъпо. Потенциалът е добър за фирми с визия за бъдещето, които искат да станат част от живота на хората и да служат на обществото.

Каква е практиката с домоуправителите в чужбина?
- Различно е в повечето страни, но услугата е масова във всички развити държави. Там където услугата е с традиции, никой не си помисля за това да избере домоуправител от входа. В Австрия например таксите за Домоуправител се събират като данък и Общината се разплаща с фирмите по поддръжка. В Канада таксата покрива и отоплението през зимните месеци. Има много примери за това как може да се живее по-добре, без това да струва по-скъпо.