fbpx Програма за финансиране на бизнес консултантски услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Програма за финансиране на бизнес консултантски услуги

Програма за финансиране на бизнес консултантски услуги

Програмата за финансиране на бизнес консултантски услуги (Програма BAS - Business Advisory Service) е мултидонорна програма за подпомагане развитието на малките и средните предприятия, която се управлява от Група за оздравителен мениджмънт (ТМГ) към Европейската банка за възстановяване и развитие.
ТМГ управлява мрежа от офиси в Балтийските републики, Азия, Северозападна Русия, Самара и Югоизточна Европа. Към момента програмата работи в десет държави и е приключила успешно повече от 2 500 проекта.
Какво представлява програма BAS?
Програма BAS подпомага малки и средни предприятия (МСП) за повишаване на тяхната конкурентоспособност, маркетингов и финансов мениджмънт, за въвеждане на системи за управление на качеството, за подобряване на стратегическото им планиране. Програмата работи директно с предприятията, като частично финансира бизнес
консултантски услуги в размер до 50% от направените разходи
но не повече от 9 000 EUR за проект.
В същото време Програма BAS подпомага развитието на местните консултанти, за да могат те по-добре да отговарят на нуждите на предприятията. Обикновено се финансират проекти, които са краткосрочни и имат бърз период на възвръщаемост на вложените в услугата средства, като например подобряване на системите за управление и информационните технологии във фирмата, маркетингови проучвания, внедряване на системи за управление на качеството и т.н.
Програма BAS в България
От стартирането на програмата през месец ноември 2001 г. до 30 август 2003 г. са стартирали 104 проекта на обща стойност 1 125 842 EUR.
От тях 99 са приключили и са преведени субсидии в размер на 556 358 EUR. .
Наличието на проекти от различни сектори на икономиката показва широкия обхват на програмата. Когато от даден сектор има голямо търсене на консултантски услуги, това обикновено кореспондира и на по-голям брой фирми, работещи в съответния сектор.
Най-много са проектите в областта на услугите, търговията и туризма - 40%, от хранително-вкусовата промишленост са 20%, металургия и машиностроене - 16%, дървообработване и мебелна индустрия - 9%.
Около една трета от проектите са за подобряване на управленската ефективност.
Все повече фирми, които са успели не само да оцелеят, но и да се развият през последните години, изпитват нужда от по-добра организация на производството и персонала, за да могат по-успешно да направят следващите стъпки в своя растеж. Увеличаването на персонала, както и вида на предлаганите стоки/услуги, прави трудно управлението на целия процес - от следене изпълнението на отговорностите на служителите, ефективността на отделните стоки/услуги и приходите от тях до управлението на складовите наличности. Този тип проекти са показател за реалния растеж на българските предприятия.
Проектите за подобряване на пазарните позиции на предприятията
заемат второ място с 31% от общия брой, което говори много за развитието на икономиката в страната като цяло и за състоянието на малките и средните предприятия в частност. Докато в началото на деветдесетте години имаше недостиг от редица стоки и услуги, сега производителите и доставчиците са много повече и съответно конкуренцията между тях е много по-голяма. В такава среда фирмите трябва да се конкурират не само помежду си, но и със стоки и услуги, внасяни свободно от Европа. Те трябва да инвестират много повече усилия в подобряването на своята пазарна стратегия и планиране, както и постоянно да търсят нови партньори и източници за допълнителни инвестиции.

Как работи програмата?
Към програма BAS може да се обърне всяка фирма, която има нужда от консултантска услуга като:
Бизнес планиране;
Търсене на партньори и инвеститори;
Маркетингови проучвания и стратегии;
Подбор и оценка на необходимо оборудване;
Подобряване организационната и управленската структура;
Развитие и усъвършенстване на управленските информационни системи;
Подготовка и издаване на свидетелства за системи за контрол на качеството (ISO, HACCP и др.)
(с изключение на одит и правни услуги).
Попълва се формуляр, който може да бъде взет и от интернет страницата на програмата - www.basprog.com. Документът може да се изпрати по електронен път или да бъде предаден в офиса на ул. "Московска" 17 в София.
Представителите на програмата проверяват дали фирмата отговаря на критериите:
частна фирма с българско мажоритарно участие
участие в бизнеса поне от две години
от 15 до 500 служители.
Предметът на дейност може да е във всички стопански области с изключение на селското стопанство, строителството, военната индустрия, тютюнопроизводството, банковото дело, хазарта, управлението на недвижими имоти.
След получаване на попълнения формуляр представителите на програмата посещават предприятието, като изискват допълнително следните документи:
Отчет за приходи и разходи и баланс за последните 3 години
Списък със задълженията в т.ч. банкови заеми; съдебна регистрация и актуално състояние на фирмата и др.
Ако фирмата отговаря на критериите, в разговор с нейния мениджър служителите на програмата установяват проблемите. Ако те биха могли да се решат в кратък период, се пристъпва към изработване на проект. Фирмата не може да кандидатства с няколко проекта едновременно и затова е необходимо да се конкретизира точно какъв вид услуга може да помогне на фирмата да постигне по-добър растеж.
Мениджърите сами решават коя консултантска фирма да ползват. Консултантските услуги се извършват от одобрени местни консултанти, а не от персонала на програмата.
При избора на консултант фирмите могат да ползват базата данни на програмата, където е предоставен списък от консултанти в различни области. В базата данни има 112 консултантски фирми, като 78 от тях вече са работили по проекти на програмата. Всички те са доказали, че имат опит и експертиза в определена сфера.
След определяне на консултанта от фирмата кандидат (консултантът трябва да е избран след проучването на поне 3 оферти),
служителите на Програма BAS се срещат с него и консултантската фирма подготвя следните документи:
Информация за консултантската фирма (референции, области на
експертиза)
Описание на заданието (консултантската услуга), където подробно се излага проблемът, който трябва да се реши, конкретните стъпки, които консултантът ще предприеме, етапите на проекта, времето, необходимо за тяхното приключване, специалистите, които ще участват
Цената на услугата и условията на плащане.
Следващата стъпка е изготвянето на предложение за субсидиране на проекта. Когато то получи одобрение от офиса в Лондон, се подписва договор за субсидия между бенефициента и програмата, а също така и договор между бенефициента и консултанта за извършване на услугата. При приключване на всеки един от етапите, описани в заданието, консултантът е длъжен да се отчита пред програмата със съответен доклад.
Изплащане на субсидията (покриване на не повече от 50% от направените разходи) се извършва след приключване на консултантската услуга, приемането и от бенефициента, както и предоставяне на копия от фактури и платежни документи за извършените плащания на пълната стойност на услугата съгласно договора за субсидия и описание на заданието.
След изплащане на субсидията се следи развитието на фирмата и до какви положителни резултати е довело приложението на консултантската услуга - например увеличаване продажбите на фирмата, продуктивността, броя на работните места и т.н. Година и половина след субсидирането на проекта се изготвят доклади за постигнатите резултати.

Проектите за подготовка и внедряване на системи за контрол на качеството заемат трето място, като съставляват 24%
от общия брой проекти на програмата досега. Големият интерес към системите за качество се дължи на натиска, изпитван от българ-ските предприятия, да търсят нови пазари в страни, където сертифицирането по качество е задължително, или за да работят с партньори и доставчици, които го изискват или пък вече са били сертифицирани. Предприятията, които внедряват система за контрол на качеството, обикновено са водени и от добре осъзнатата необходимост да подобрят своята организационна структура, както и от желанието да предоставят гаранции на клиентите си, че са в състояние да произвеждат и доставят продукт с постоянно високо качество.

Facebook коментари