fbpx Програма за кредити за студенти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Програма за кредити за студенти

Студентите и докторантите вече могат да се възползват от кредитиране с държавна финансова подкрепа, за да заплащат таксите си за обучение или за издръжка по време на следването или докторантурата си.
Кредитите се отпускат в лева при годишен лихвен процент, който не може да надхвърля 7% и е фиксиран за целия период на кредита. Студентите ще могат да се възползват от пълен гратисен период, без да плащат главницата и лихвата по кредита. Гратисният период обхваща целия период на обучението или докторантурата, до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план на съответната специалност или от датата, на която изтича докторантурата. Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, като общият размер на кредита, включващ главницата и дължимата лихва, се погасява на равни месечни вноски в срок от 10 години. Кредитополучателите могат да изплатят предсрочно задълженията си без да дължат допълнителни такси.