fbpx Проверяват точки на проекти по мерки с ограничен бюджет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проверяват точки на проекти по мерки с ограничен бюджет

Кандидатите по Програмата за развитие на селските райони вече могат да проверяват и броя точки на проектите по мерки с ограничен бюджет. Съгласно нормативните изисквания при ограничен бюджет по дадена мярка от програмата, Фонд „Земеделие” класира заявленията на базата на ранкиране. Ранкингът се извършва по дефинирани критерии за оценка, като всеки от тях носи определен брой точки. Заявленията за подпомагане се одобряват по низходящ ред до размера на финансовата помощ в заповедта за обявяване на прием.

Към настоящия момент бюджетът е ограничен по две от мерките. По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” се разглеждат проекти, оценени с над 55 точки. По Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” минималният брой точки е 60. Минималният брой точки е променлив и зависи от освобождаването на бюджет.

Справката за статуса на проект, която кандидатите могат да извършват на страницата на ПРСР – www.prsr.bg, вече ще включва броя точки от ранкирането, както и необходимия минимален брой точки за обработването на проект. ДФ „Земеделие” разработи тази опция с цел осигуряване на максимална прозрачност и улеснение на кандидатите.