Работа на одитния орган по отношение на Оперативните програми

Работа на одитния орган по отношение на Оперативните програми

етикети

В съответствие с принципите за управление и контрол на оперативните програми залегнали в Регламент 1083/2006 и 1828/2006, определения за Одитиращ орган по оперативните програми на ЕС е Дирекция Одит на средствата от ЕС към Министерство на Финансите. Той е независим от управителния орган на всяка оперативна програма и от сертифициращия орган по оперативните програми.
Основните функции на одитиращия орган са гарантирането, че одитните проверки, извършвани от него, целят проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на съответната оперативна програма;
гарантирането, че
одитните проверки се извършват на основата на подходяща извадка с цел да се проверят декларираните разходи
Одитния орган следва да гарантира извършването на одитни проверки на главните институции по оперативните програми, както и извършването на тези проверки по време на целия период на работа по оперативните програми.
Въз основа на проверките и одитите, които трябва да се извършат под негова отговорност, одитния орган следва да се произнася всяка година за периода от 2008 г. до 2015 г. дали системите за управление и контрол функционират ефективно, така че да се гарантира, че представените на ЕК отчети за разходите са правилни и основните транзакции са законосъобразни и редовни.


За Делойт
Делойт Туш Томацу е организация на фирми от цял свят, обединени за предоставяне на професионални услуги и консултации. Усилията са насочени към предлагането на услуги на клиенти посредством глобална стратегия, прилагана в над 140 страни по света. С интелектуалния капитал на над 150,000 специалисти по целия свят, Делойт предоставя услуги в четири професионални сфери - одиторски, данъчни, консултантски и финансови консултации – като обслужва повече от 80% от най-големите компании в света, големи национални фирми и предприятия, държавни институции, клиенти от местно значение, както и успешно и бързоразвиващи се компании в световен мащаб.
В България, услугите се предоставят от Делойт Одит ООД и Делойт България ООД, които са дъщерни дружества на Делойт Централна Европа Холдингс Лимитед. Делойт България е сред водещите фирми в България за предоставяне на одиторски, данъчни, консултантски и финансови услуги с помощта на 200 души съдружници и персонал в два града - София и Варна.

Одитния орган извършва два вида одитни проверки - одит на
операциите и одит на системите

Одитните проверки на системите целят да установят надеждността и ефективността на системите за управление и контрол в основните и междинните органи, участващи в управлението и контрола на оперативните програми. Резултатите от одита на системите имат влияние по отношение на определяне обема на извадката, която следва да бъде направена за одитите на операциите.

По отношение на представителната извадка, която трябва да бъде направена по утвърдена от Одитния орган методология, при одитните проверки на операциите следва да се отбележи че одитния орган изготвя и одобрява детайлни правила, които да бъдат спазвани така, че изводите от нея да гарантират представителност. В допълнение одитния орган определя и факторите, които трябва да се имат предвид при формирането на допълнителна извадка при определени установени констатации и изводи формирани на база основната извадка.

В своята работа одитния орган има предвид и оценката на риска по отношение на основните звена, процеси, програми и приоритетни оси, при определянето на реда, вида и обема на одитните проверки

Одитния орган трябва да гарантира, че по време на одитната работа са спазени международно-признатите одиторски стандарти
В допълнение одитния орган може да ползва услугите на външни одитори за извършване на одитни проверки на някои компоненти като той остава отговорен за гарантиране на качеството на изпълняваната от тях работа в съответствие с международните одиторски стандарти.
Опитът на Делойт в областта на публичния сектор и услуги в областта на даване на увереност по отношение на системи за управление и контрол, както и извършването на конкретни одитни проверки, практиката на нашите съдружници в обучение на вътрешни одитори от публичния сектор, е изключително предимство и условие за предоставянето на различни услуги, в това число и одит от най-високо качество.

Facebook коментари