Разходите за отработен час се увеличават

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2011 г. се увеличават с 9,7% спрямо същия период на 2010 година. Увеличението в индустрията е 6,6%, в услугите - 17,4% и в строителството - 9,6%, според предварителни данни на Националния статистически институт. Най-висок ръст на общите разходи за труд, спрямо същия период на предходната година, е регистриран при създаването и разпространение на информация и творчески продукти и при далекосъобщенията - 36,8%, при професионалните дейности и научните изследвания е 29,3%, а при търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети е 22.8%. Най-малко е нарастването на разходите за труд у в сферата на образованието, управлението на отпадъци и ВиК усулгите - съответно 1.0% и 1.7%.

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано при дейностите с недвижими имоти с 10.1%, хуманното здравеопазване и социалните дейнисти с 1.1%. В състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават също с 9.7% спрямо четвърто тримесечие на 2010 г., а другите разходи извън тези за възнаграждения - с 10.5 %.

Facebook comments