Разработване на успешно проектно предложение по европейските фондове

Разработване на успешно проектно предложение по европейските фондове

етикети

След еуфорията на 2007 г., преминала в очакване на стартирането на програмите по Европейските фондове, в началото на 2008 г. фактите вече са налице: одобрени от Брюксел са всичките седем Оперативни програми за България, които ще действат през периода 2007-2013 г., много от тях вече са отворени като са обявени и сесии за набиране на проектни предложения. Голямото предизвикателство на настоящия етап е свързано с усвояването на един сериозен финансов ресурс от около 6 млрд. евро в рамките на седемгодишен период. Дори и най-големите оптимисти смятат, че България ще усвои едва около 20 % от средствата. Дали тази прогноза ще се окаже “оптимистична ” или “песимистична”, зависи само от нас - потенциалните бенифициенти: в качеството ни на граждани, като собственици на предприятия, членове на неправителствени организации или като представители на местната власт.

Усвояването на европейските пари се осъществява чрез кандидатстване с проектни предложения на конкурентен принцип

Подготовката за участие с конкретен проект се предшества от един сериозен етап, през който трябва да премине всеки потенциален кандидат.

Предпроектната подготовка е ключов етап,
обхващащ няколко основни момента:

 • Идентифициране на потребностите от привличане на финансов ресурс - необходимо е извършване на детайлна оценка на приоритетните области за развитие на организацията, подлежащи на финансиране със средства от Европейските фондове. Подготовката включва разработването на стратегия за един по-дълъг период от развитието на организацията, оценка на стратегически варианти и разработване на инвестиционни бизнеспланове, така че срещу всяка от прогнозираните дейности да се заложи инструмент, с който да се кандидатства по отворените Оперативни програми. Много компании считат, че са в състояние сами да извършат тази преценка, но това крие риск от пропуски или некоректно приоритезиране на областите на финансиране. Ето защо, е препоръчително още на този етап, организациите да се обърнат към професионален консултант със специализация както в областта на европейските програми, така и в бизнес консултирането.
 • Информираност и детайлно запознаване с възможностите за финансиране на проекти по програмите на Европейските фодндове. Всяка една Оперативна програма има свои общи и специфични цели, приоритетни оси и мерки/схеми
  от дейности, по които може да се кандидатства. Много е важно потенциалните кандидати да се ориентират правилно в изискванията за допустимост за кандидатстване.
  Вторият важен етап за кандидатстващата организация е разработвнето на самото проектно предложение, в съответствие с приложена апликационна форма (формуляр) към Насоките за кандидатстване. Тези организации, които вече имат опит от участие в предприсъединителните програми (САПАРД и ФАР), ще установят, че няма голяма разлика в структурата на апликационната форма по Оперативните програми.

Нека все пак да припомним нейните основни елементи:

 • Общи и конкретни цели на проекта.
 • Анализ на съществуващата ситуация.
 • Целеви групи.
 • Основни проектни дейности.
 • Методолдогия на проекта.
 • График за изпълнение на дейностите.
 • Резултати (основни индикатори) от проекта.
 • Устойчивост на проекта.


При разработване на формуляра за кандидатстване по вече дефинирана и допустима съгласно Насоките за кандидатстване проектна идея, е важно Кандидатът да акцентира върху философията на неговата «теоретична логическа рамка», отнасяща се до причинно-следствната връзка между основните елементи: Цели-Дейности-Резултати. Трябва да се объране внимание на моментите, при които се допускат грешки:

 • Цели на проектното предлжение. Резултатът от фазата на идентифициране на проекта се изразява в избор на общи и конкретни цели. Общата цел най-често се определя като мисия на проекта и създава рамката, в която той ще бъде изпълняван.
  След като са дефинирани целите на проекта, апликационната форма следва логиката на въпроса “Защо” или обосновка на формулираната вече цел. Това е мястото, където трябва да се докаже, че в дадената област наистина има нужда от такъв проект. При разработването на този раздел на проекта е добре да се използват официални източници на информация и статистика, специализирани пазарни проучвания и др., които обекивизирано да доказват тази потребност.
 • Проектни дейности - необходимо е тяхното представяне по етапи, логически свързани и подредени. Трябва да бъдат планирани достатъчно подробно, за да може да се направи график на работата, да се оцени времетраенето на всеки един от тях, да се изчислят необходимите материални и нематериални ресурси, да се подготви бюджетът на проекта. Този раздел е обект на изключително прецизно оценяване от експертите на Междинното звено /Управляващ орган по всяка Оперативна програма. Трябва да се има предвид, че по начина по който дейностите са дефинирани в проектното предложение, по същия модел ще бъдат и реално изпълнявани, след подписване на договор за изпълнение.
 • Методология на проекта. Обикновено това е е една от най-трудните части при попълване на формуляра. Тук трябва да бъде включено по-подробно описние на това “как” точно ще бъдат изпълнени дейностите, какви методи на работа ще бъдат използвани. Това е мястото, където Кандидатът следва да представи своя управленски подход като обясни защо е избрал именно тези хора за екип по проекта и какви стъпки ще се предприемат за преодоляването на възможните рискове по време на изпълнението на проектните дейности.
 • График на изпълнение. Той съдържа конкретното разглеждане на дейностите във времето на осъществяване на проекта, обвързани с основните изпълнители на всяка една от дейностите. По същество изготвеният график представлява конкретен план за действие.
 • Резултати от проекта. При разработвнето на този раздел, следва да се изхожда от целите, които са поставени в проектното предложение, защото именно те дефинират и очакваните резултати.
 • Устойчивост на проекта. В този раздел се обосновава жизнеспособността на проектната идея след нейната реализация за един продължителен период от време след приключване на финансовата помощ. Кандидатът трябва да покаже, че идеята на проекта не е просто да се вземат “едни пари”, а да се промени дългосрочно и устойчиво ситуацията в кандидатстващата организация. Проектът се оценява и от гледна точка на техническия, управленски и финансов капацитет на потенциалния бенифициент.

Нов момент във формулярите за кандидатстване по Оперативните програми на Европейските фондове е включването на специфичен раздел -

“Хоризонтални политики на ЕС (околна среда, равенство между половете, заетост, използване
на ИКТ, енергийна ефективност)
в който Кандидатът обосновава кои дейности от изпълнението на проекта спомагат за постигането на съответната цел на европейските хоризонтални политики и съответно приноса на проекта към тях. А това означава, че той трябва да познава много добре европейските политики и техните цели
и принципи.
Разделът на формуяра “Индикатори за измерване изпълнението на проекта”, също е нов елемент. Кандидатът трябва да отрази в количествено измерими единици индикаторите за очакваните дългосрочни резултати от проекта. Ето защо от изключителна важност е при кандидатстването организацията да е разработила инвестиционна
програма/стратегия, която да помогне за реалистично отразяване на индикаторите за изпълнение
и на конкретния проект.
Ключов момент при кандидатстването е подготвянето на реалистичен бюджет на проекта. Много е важно кандидатстващата организация да разбере, че ако една дейност не е предвидена в проектното предложение, то по нея не могат да се планират средства, респективно, да се отчитат и признават тези разходи. В насоките за кандидатстване винаги се посочват кои са допустимите и недопустими разходи по даден проект.
Критерият за един успешен проект се проявява не само на фазата на неговото оценяване от Оценителната комисия, но и на етапа на неговото управление и отчитане. За разлика от проектите от предприсъединителните фондове, при които се авансира определен процент от спечелената субсидия, проектите по оперативните програми на ЕС се изпълняват със собствени и/или привлечени средства и едва след сертифициране на извършените разходи (на междинен или краен етап) от Сертифициращия орган, Бенифициентът получава (приспада) грантовата помощ.

За контакти
Консултантска фирма “АЛМАРЕКС”ЕООД е с дългогодишна дейност и уъвърдени позиции в управленското консултиране в областта на разработването и управлението на международни проекти, одити по енергийна ефективност, внедряване на Системи за управление на качеството.
тел. 02/ 980 73 21
е-mail: almarex_bg@yahoo.com
www.almarex-bg.com

Facebook коментари