fbpx Разработват концепция за комплексното административно обслужване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разработват концепция за комплексното административно обслужване

Днес бе представен проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Целта на проекта е предоставяне на по-добри чрез въвеждане на модерни форми на комплексно административно обслужване.
Очакваният резултат е изготвянето и въвеждането на общовалидна за всички администрации концепция за същността на комплексното административно обслужване. Това ще даде възможност да се намали бюрокрацията като отпадне изискването за предоставяне на документи, с които администрацията вече разполага, ще се ускорят процесите по предоставяне на услуги, което ще спести време и средства на гражданите и бизнеса.
Предвижда се разработването и предоставянето на администрациите на Базисен модел за практическо въвеждане на комплексно административно обслужване. 400 служители от звената за административно обслужване ще бъдат обучени за прилагането на този модел.
С разработваните проекти на нормативни промени ще се уеднакви терминологията, ще бъдат идентифицирани приоритетни услуги, позволяващи комплексното им предоставяне. Ще бъде регламентирано задължението за комплексно предоставяне на услуги, както и съответните срокове и такси за тях.

На администрациите ще бъде предоставена методология за извършване на оптимизация и реинженеринг на работните процеси на административните услуги. Ще бъдат изготвени проекти на нормативни актове с цел реализация като комплексни на най-малко 50 услуги. Това ще спести време и ще позволи въвеждането на модерни форми на обслужване в голям брой администрации.

В 3 пилотни структури ще се реализират 10 комплексни административни услуги, при които необходими документи за тяхното изпълнение се издават по служебен път, без участието на заявителя. Ще се разширят възможните канали за достъп до комплексни услуги като освен по електронен път част от тях ще могат да се заявяват по пощата и по телефона, което е новост за българската практика.

За целите на проекта ще бъде разработен моделен софтуерен пакет на административна информационна система за комплексно обслужване. Тя ще бъде използвана от пилотните администрации, а впоследствие и от всички други администрации, при прехода към комплексно предоставяне на услуги по различните канали за достъп – електронни услуги, услуги по пощата, по телефона и на гише. Това ще направи информационната система подходяща за прилагане и в администрации, които не разполагат с необходимия ресурс от информационни и комуникационни технологии, тъй като ще намали необходимата инвестиция от страна на администрацията.