fbpx Реализация на машини на българския и европейския пазар | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Реализация на машини на българския и европейския пазар

Реализация на машини на българския и европейския пазар

Най-важният и основен документ на ЕС за машиностроителната продукция е машинната директива 9837ЕС. Тя е транспонирана в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините. Документът е разработен по новия подход и определя съществените изисквания при машините за безопасност, процедурите на оценка и начините за проверяване на безопасността, както и условията и реда за издаване на разрешения на оценителите. Директивата не се отнася до качеството или до техническото равнище на съоръжението.

Ако вашата машина е включена към приложение №2 към Наредбата, това означава, че тя е в групата на особено опасните съоръжения - специализирани машини като например банциг, фреза, преса, които са опасни по своята същност. Затова редът за оценяването на тяхното съответствие е по-различен от този на всички останали машини и съоръжения.
Реализация на машината на българския пазар
Когато тя попада в приложение №2, т.е. определена е като особено опасна машина, първото нещо, което трябва да се направи, е да се състави нейното техническо досие съгласно приложение №4 към Наредбата.
Според това приложение машината трябва да бъде изследвана. За тази цел се подава заявление до оценител, който трябва да реши дали съоръжението съответства на изискванията за безопасност (регистър на оценителите има в интернет страницата на Държавната агенция по метрология и технически надзор -
www.sasm.government.bg). В заявлението се посочва:
името и адреса на лицето, което пуска машината на пазара;
мястото, където тя е произведена;
декларация, че не е подавано заявление за оценяване на съответствието до друго лице.
Техническото досие трябва да съдържа монтажен чертеж на машината и схеми на веригите за управление; пълни и изчерпателни чертежи, придружени от изчисления; резултати от изпитвания и други необходими документи за проверка на съответствието със съществените изисквания; копие от инструкциите на машината; описание на приетите начини за премахване на рисковете, които съществуват от употребата и (например - как е монтиран предпазният кожух за веригата или лентата на банциг, за да се не се допуснат наранявания и др.).
При изработването на машината производителят може да прилага и съответни стандарти. Такива например съществуват само за банциг и са разработени от Българския институт по стандартизация на базата на хармонизирани европейски стандарти. Те не са задължителни, но ако производителят отбележи, че машината е произведена по българския стандарт, разработен в съответствие с хармонизиран европейски стандарт, това до голяма степен го улеснява пред оценителя и може да не представя образец за изпитание.
След това производителят предоставя на лицето оценител образец на планираната за производство машина, като посочва мястото, където машината може да бъде изпитана (това се отнася особено за случаи, когато не са приложени стандарти). Тогава той е длъжен да представи образец за изпитание на оценителя.
След оценката на съответствието лицето оценител проверява техническото досие. Той трябва да се увери, че машината е произведена в съответствие с досието. При положение че са използвани стандарти, оценителят проверява дали те са приложени правилно. Той трябва да извърши подходящи изследвания и изпитания, за да се увери, че машината е в съответствие с приложението.
Когато образецът е в съответствие с изискванията, лицето издава сертификат за изследване на типа, което означава, че машината е добра и съответства на изискванията за безопасност.
В България само "Център за изпитване и европейска сертификация" в Стара Загора има разрешение от Държавната агенция по метрология и технически надзор за оценяване на съответствието на опасните машини.
След като предприемачът е получил разрешението, той съставя декларация за съответствие, която е дадена като приложение №1 към Наредбата. Всяка машина трябва да бъде придружавана от тази декларация. Тя се съставя на български език и съдържа наименование и адрес на производителя, описание на машината, фирмен знак, модел, сериен номер, списък на приложимите за машината наредби, приети на основание чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Освен това е нужно име и адрес на лицето, което е получило разрешение за оценяване на съответствието (декларацията се съставя от производителя, а не по образец), списък на българските стандарти, въвели хармонизирани европейски стандарти, списък на използваните български стандарти. Посочва се и длъжността на лицето, упълномощено да подписва от името на фирмата, или на човека, който пуска машината на пазара. Това се налага, защото производителят може да е различен от търговеца.
Изготвянето на почти същата декларация се отнася и за съответствие на машини за вграждане в други машини, както и за защитни елементи, пускани самостоятелно на пазара.
Накрая производителят нанася маркировката "Со" на машината и така тя вече може да бъде пусната на българския пазар.
Други машини
Когато произведените съоръжения не попадат в приложение №2 към Наредбата, т.е. не са опасни, те принадлежат към групата на т.нар. други машини - мотокари, селскостопанска техника, части, възли и други (без трактори).
В този случай отново се изготвя техническо досие съгласно приложението. Производителят прави декларация за съответствие по същия начин, но без да е необходимо разрешение от оценител, тъй като не става въпрос за опасна машина.
В наредбата са описани всички необходими изисквания при отделните машини, като например за подемни операции и за машини, които се използват при производството на храни.
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините може да намерите в Държавен вестник, бр.91/23.10. 2001., изм., бр.115/10.12.2002 г., бр.13 от 11.02.2003 г.
Машината за приготвяне и обработване на хранителни продукти трябва да бъде изработена така, че да се избегне рискът от инфекция, заболяване или заразяване, да се използват неръждаеми стомани и т.н.
Когато съоръжението попада извън групата на опасните машини, производителят сам изготвя техническото досие, без да е необходима оценка.
След това се съставя декларацията за съответствие, приложена към всяка машина, като накрая отново се нанася върху съоръжението маркировката "Со".
Реализация на машината на европейския пазар
При експорт на машина за европейския пазар тя задължително трябва да носи маркировката "СЕ". Засега оценителят в България няма право да издава разрешение за пускането на дадена машина на пазара в Европа и съответно производителят не може да сложи маркировка "СЕ".
В този случай предприемачът трябва да се обърне към нотифицирано лице в ЕС, което да направи оценка на съответствието. Такова лице може да се намери на следните интернет адреси:
www.newapproach.org
http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/home/
Процедурата оттам нататък се повтаря - представяте на оценителя техническо досие, образец и т.н.
Ако България подпише протокола за оценяване на съответствието и признаване на промишлените стоки (РЕСА) и страната стане част от него, машината ще може да получи маркировката "СЕ" от български оценител, нотифициран от европейски.
Така вече машината ще може да се продава свободно на европейския пазар.

 

Видовете машини и защитните елементи,
за които трябва да се прилага процедурата по чл.141 (Приложение №2 към чл.141)

1. Еднодискови и многодискови циркуляри за обработка на дървени и подобни на дървените материали или за обработка на месо и подобни на месните материали.
2. Отрезни машини с непреместващ се по време на работа инструмент, с неподвижна маса и с ръчно подаване на обработваемия детайл или с демонтируем подавателен апарат.
3. Отрезни машини с непреместващ се по време на работа инструмент, с пенделносач или шейна с възвратно-постъпателно движение, с ръчно подаване.
4. Отрезни машини с непреместващ се по време на работа инструмент, с вградено устройство за механизирано подаване на обработваемите детайли и с ръчно зареждане или снемане.
5. Отрезни машини с непреместващ се по време на работа инструмент, с механично подаващо устройство и с ръчно зареждане и/или снемане.
6. Рендосвачни машини за дървен материал с ръчно подаване (абрихти).
7. Едностранни рендосвачни машини за постигане на определена дебелина с ръчно зареждане и/или снемане за обработка на дървен материал (щрайхмуси).
8. Лентови триони (банцизи) с неподвижна или
подвижна маса и лентови триони с подвижна шейна с ръчно зареждане и/или снемане за обработване на дървени или подобни материали или за обработване на месо и подобни материали.
9. Комбинирани машини от видовете по т. 1 - 4 и 7 за обработване на дървени и подобни материали.
10. Многовретенни фрезови машини за обработване на дървен материал с ръчно подаване.
11. Фрези с вертикална ос за обработване на дървени и подобни материали.
12. Преносими верижни триони за обработване на дървен материал.
13. Преси за студена обработка на метали, вкл. преси за огъване с ръчно зареждане и снемане, чиито
подвижни работни елементи имат ход по-голям от 6 mm и скорост по-висока от 30 mm/s.
14. Машини за шприцоване или формоване под налягане на пластмаси с ръчно зареждане или снемане.
15. Машини за шприцоване или формоване под налягане на каучук с ръчно зареждане или снемане.
16. Машини за подземна работа от следните видове:
а) релсови машини: локомотиви
и вагонетки със спирачки;
б) крачещи хидравлични крепежи;
в) двигатели с вътрешно горене,
предназначени за монтиране към
машини за подземна работа.
17. Сметосъбиращи машини за битови отпадъци с
ръчно товарене и механизъм за пресоване.
18. Защитни прегради и карданни валове по чл. 90.
19. Подемници за повдигане на транспортни средства.
20. Повдигателни съоръжения за хора, при които съществува риск от падане от височина по-голяма от 3 m.
21. Машини за производство на пиротехнически изделия.

За контакти
Център за изпитване и европейска сертификация Стара Загора,
бул. "Патриарх Евтимий" №23 тел.: 042/62 03 68, 0887 598 697 e-mail: ctec@stz.orbitel.bg