Ръст в животозастраховането

По данни от КФН премиите за периода януари-ноември 2010 г. са с 4,4% по-малко спрямо същия период на 2009 г. Записаните премии в общото застраховане са в размер на 1,214 млрд. лв., а в животозастраховането - в размер на 214,883 млн. лева, като тук има ръст от 9,2 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на застрахователните дружествата продължават да имат автомобилните застраховки "Автокаско" - 37,4% и "Гражданска отговорност" - 34.5%. След това се нареждат имуществените застраховки "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество", които заемат дял 18,3% от общия премиен приход.

Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се наблюдава при половината от видовете застраховки по общо застраховане. 

Facebook comments