Ще обучаваме специалисти в хранително-вкусовата промишленост

България ще се присъедини към Европейската харта за коопериране в областта на обучението на кадри в хранително-вкусовия сектор 2011-2014. В момента се водят преговори и е стартирала подготовката на документацията за подписването от българска страна на споразумение за включване на страната ни. Предвижда се подписването на документа да стане през ноември тази година. Кооперирането е по отношение обучението на специалисти в хранително-вкусовата промишленост на територията на целия Европейски съюз. Да се издигне обхвата и качеството на междуличностните и професионални взаимоотношения в рамките на концепцията за продължаващо обучение през целия живот, е заложено като основна цел на хартата за сътрудничество и обмен на знания.

Институциите, които ще партнират в проекта са представители на държавни институции, представители на местни органи на властта, на експерти, както и президенти на търговски камари. Партньорите обменят информация, специалисти, стажанти с цел развитие на европейското измерение на професионалното обучение чрез т.нар. редуване – преминаване през центрове за обучение и внедряване на знанията и уменията в предприятията и училищата, подкрепяне на мобилността на младите хора, насърчаване на членовете на европейската мрежа за развиване на реципрочност във взаимоотношенията, и заменяемост на самите обучители и наставници.

Главна цел е сближаване на сферите на училището и предприятието, като по този начин се допринесе за подобряване и на самата система за професионално обучение, и за придобиване на по-широк обхват от умения и професионално майсторство, които в резултат да спомогнат за повишаване на трудовата заетост и доведат до усвояване спецификата на нова културна и икономическа среда, е записано в европейския документ.
Дейността финансово и методологически се осъществява в рамките на европейската научна програма «Леонардо да Винчи».

Браншови организации също са поканени за участие, като Федерацията на хлебарите и сладкарите в България вече се е включила, като ще подпомогне обмена на ученици от специализирани училища, подготвящи кадри в хранително-вкусовия сектор.
Един от първите проекти, по които страната ни е проявила интерес за обучение на експерти след включване в европейската мрежа, е курс на обучение по програма ”Европейски посланик на качествените местни продукти“.