Специален режим за опазване на паметниците и защитените зони в Бургас

Бургас ще има стриктни правила за опазването на защитените зони и паметниците на културата, събрани в един документ. Режимът на ползването им е регламентиран в Специфичните правила и нормативи към новия Общ устройствен план на града. Обединение „Гео щрих”, автор на проекта, е актуализирало списъците на всички недвижими ценности на територията на общината. За да бъдат те съхранени, са предвидени конкретни мерки за защита на всеки отделен обект.

Седем са защитените територии в Бургас, които съхраняват биоразнообразието. Специфичните правила и норми предвиждат конкретен режим за опазване и поддържане. Заради статута им на резерват, най-много са ограниченията в зоните на Атанасовското и Мандренското езеро. Конкретно са регламентирани дори местата, от които могат да преминават хора и превозни средства с цел охрана и ремонтни дейности За да се прекрати неконтролираното влизане в ядрото на резерват „Атанасовско езеро” /Зона А/, е предвидено премахване на моста при Седма помпена станция, а на шлюза северно от нея ще бъде поставена врата. Бариера при автосервиз „Лада”, единственият вход и изход, ще ограничава достъпа и до Зона Б, предпазваща ядрото на резервата от влизането на хора и добитък. Охраната и ремонтните бригади ще могат да преминават само през моста при управлението на „Солници север” и по обиколната дига при автосервиз „Ситроен”. Малко повече човешка намеса е разрешена при буферната зона. Тук може да се обработва земята, да се извършва солодобив и калодобив, да се изграждат бази за научни изследвания, разрешено и е изграждането на парк „Езеро”. Няма да се допуска строителство на сгради и пътища, освен ако няма влязъл в сила ПУП. Забрани има и за останалите защитени територии. Те не могат да се превръщат в обработваеми земи, там не могат да се използват пестициди и минерални торове, забранено е и косенето на тръстика между 1 май и 15 август.

Общият устройствен план на Бургас дава перспектива за развитие на града за следващите 20 години, като поставя акцент върху отваряне на града към морето и повишаване качествата му на курорт. Многобройните археологически, архитектурни и исторически паметници дават възможност за развитие на града в нова посока – културен туризъм. Авторите на плана ги включват в единни туристически маршрути по земя и вода, като ги обвързват с традиционните пешеходни зони и музеите.