fbpx Стратегия за интеграция на данни и бъдещи тенденции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стратегия за интеграция на данни и бъдещи тенденции

етикети

Informatica Corporation е водещ доставчик на софтуер за интеграция на данни. Компаниите по света използват продуктите на Informatica, за да осъществят интегриране, консолидиране, визуализация и одит на цялата информация, с цел да се подобри представянето им в деловото пространство, да се повишат приходите, да се подобрят процесите в структурните звена и активно да се управлява процесът по съответствие с официалните регулаторни изисквания на конкретната среда, в която се осъществява дейността.
Informatica предлага софтуер и услуги, които могат да решат проблема на фрагментацията на данни в разпръснати системи и да подпомогнат организациите при

извличането на по-голяма полза от своите информационни активи

Възможността продуктите на компанията да работят с всички познати платформи по света способства за намаляване на разходите
и съкращаване на времето за получаване на крайни резултати, независимо от мащабите, в които се извършват проектите за консолидиране на информацията, от каквато и да е величина или сложност. Програмата помага на компаниите и правителствените организации да реализират пълния си работен потенциал, като използват цялостно и всеобхватно данните, генерирани от цялата инфраструктура на предприятието.
Чрез продуктите на Informatica може да се осъщества богат набор от широко мащабни инициативи на предприятието за обединение на данните и поддържане на качеството им
В това число влизат проекти, свързани с осъществяване на Data warehousing; проекти за миграция на данни; консолидация на данни; синхронизация, изчистване на данни; структуриране и трансформация; организация, разпределение и управление на данните; интеграция на данните между различни инфраструктури.
С помощта на софтуерните продукти компаниите могат да постигнат:
4оптимизиране на процеса за взимане на делови решения чрез универсален достъп до всеобхватни, точни и последователни данни;
4подобряване гъвкавостта на предприятието в дългосрочен план, намаление на риска и разходите чрез организация на информацията в предприятието, ориентирана към услугите;
4намаление на разходите и сложността на IT инфраструктурата в предприятието чрез увеличаване продуктивността на IT сектора и неговата възможност за реакция според деловите необходимости.
Свидетелство за лидерската позиция в световен мащаб на Informatica в областта на интеграцията на данни са клиентите на компанията - 82 от 100-те най-състоятелни компании в света (Fortune Top 100), в следните водещи сектори:

 1. Телекомуникации : 17 от най големите 22
 2. Финансов сектор: 44 от най големите 60
 3. Здравеопазване: 7 от най големите 9
 4. Електроснабдяване и комунални услуги: 20 от най големите 27
 5. Застраховане: 13 от най големите 17
 6. Живото-застраховане: 11-те най-големи
 7. Правителствени организации: повече от 100 федерални, 80 щатски и местни правителствени агенции в САЩ;
 8. правителствени институции в 20 държави по света.

Power Center 8
PowerCenter 8 е един от най-иновационните софтуерни продукти, създаден, за да удовлетвори нуждите на организацията ви от лесно достъпни и интегрирани бази данни за виртуални и бизнес системи, във всякакъв формат, както и високоскоростната доставка на тези данни вътре в организацията. Тази реализация дава възможност да се разреши големият и сложен проблем по интегрирането на големи количества бази данни, които срещат нашите клиенти - сложни процедури по миграцията от старите системи, синхронизацията между базите данни, приложения за обединяване и съхранени на данни.

Power Center 8 е ETL средство от най-ново поколение и притежава уникална технология, която го прави най-мощната и бърза машина за пренос и интеграция на данни от всички познати източници към всички познати обекти

Power Center 8 представлява ETL (Extract, Transform and Load) средство. Предназначението на ETL е извличането и интеграцията на данни от различни източници и зареждането им в определени обекти. Така се дава възможност
за тяхната бърза обработка и анализ.

Когато организацията има приложения, поддържани от различни бази данни и желае да интегрира данните в общ склад, е необходимо прилагането на ETL средство, което да ги извлече, уеднакви и зареди в общия склад. Процесът на извличане на данните от всяка отделна база е зависим от процеса на непрекъснатите промени на данните в резултат на работа с приложенията, които тази база поддържа. Power Center 8
предлага възможност за дизайн на схемата, по която се извлича информацията от вече работещите при клиента бази данни, независимо от вида им и сложността на конструкцията им. Този дизайн се извършва чрез инструмента Dependency Analysis Facility. Той позволява да се проследи потока на пренос на данните, отражението на всяка отделна промяна в транзакционните бази върху процеса, както и да управлява този поток.
При извличането на данни от транзакционни бази, които непрекъснато се променят и зареждането им в общ склад, са познати два подхода - поддържане на непрекъснат процес на извличане и зареждане на променящите се данни (real-time) и акумулиране на данните и прехвърлянето им при определени предварително параметризирани обстоятелства (batch capture). Power Center предлага комбинация от двата подхода чрез инструмента Change Data Capture, като дава възможност за акумулиране на данните и прехвърлянето им в общия склад при динамично променящи се параметри на натрупване и прехвърляне.

Очаквани резултати при внедряване на Power Center 8

 1. бърза адаптация на организацията към новите пазарни тенденции, новите изисквания на клиентите и прогресивно нарастващите делови процеси;
 2. максимално използване на направените IT инвестиции;
 3. повишаване производителността на организацията общо и ефективността на IT системите в частност чрез прилагане на интегрираща архитектура;
 4. създаване на възможност за “обединена гледна точка” по отношение на дейността на организацията;
 5. намаляване на общите разходи по поддръжка на системите, свързани с IT в организацията;
 6. ускоряване на разработката и внедряването на нови софтуерни приложения;
 7. поддържане на процесите по управление и работа с данните
  чрез осигуряване на “качествени” данни и осигуряване на защита на данните;
 8. внедряване на решения с доказана надеждност.

За контакти:
www.informatica.com