fbpx Стресът на работното място ще се увеличава | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стресът на работното място ще се увеличава

Свързаният с работата стрес поражда загриженост сред голяма част от европейската работна сила според заключението от второто Европейско проучване на общественото мнение относно безопасните и здравословни условия на труд. В рамките на проучването, което е проведено от Ipsos MORI по поръчка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), са взети мненията на повече от 35 000 представители на широката общественост от 36 европейски страни относно актуални въпроси, свързани с работните места, включително свързания с работата стрес и значението на безопасността и здравето при работа за икономическата конкурентоспособност и в контекста на по-продължителния трудов живот.
В България е потърсено мнението на 1 147 човека. 69% от българите смятат, че стресът на работното място ще се увеличи много през следващите 5 години. По този показател България се нарежда на второ място след Гърция.

На въпрос дали смятат, че са много добре информирани за рисковете относно безопасността и здравето при работа, 59% от хората отговарят положително. Най-добри показатели се отчитат сред работещите на безсрочен трудов договор в предприятия с персонал между 50 и 250 човека. По този показател България напълно се доближава до средното ниво за Европа.
По отношение на увереността на работещия, че ако повдигне пред своя пряк ръководител някакъв въпрос, свързан със здравето и безопасността при работа, то едва 38% са уверени, че на проблемите ще бъде обърнато необходимото внимание. Най-голяма е увереността на работещите на възраст между 18 и 34 годишна възраст и в големите предприятия с над 250 души персонал.

Съвсем естествено финансовата криза и промените в областта на труда водят до повишаване на натоварването на работниците. Независимо от възрастта, пола и размера на организацията, много хора са убедени, че свързаният с работата стрес ще нараства. При това се наблюдават интересни различия между отделните страни по отношение на броя на хората, които очакват свързаният с работата стрес да „нарасне рязко“, като най-малко се тревожат например норвежците (16%), а най-разтревожени от нарастването на стреса са гърците (83% от тях са отговорили, че очакват стресът да „нарасне рязко“).

Показателен е факта, че 79% от ръководителите в предприятията са изразили мнението, че стресът е проблем за техните дружества, а това означава, че стресът на работното място е не по-малко важен проблем за дружествата от трудовите злополуки.

Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията проучването констатира, че 87% от представителите на широката общественост в цяла Европа са убедени, че добрите практики в областта на безопасността и здравето при работа имат важно значение за подпомагането на хората да работят по-дълго, преди да се пенсионират (това включва 56% от респондентите, които посочват, че тези практики са „много важни“). Данните от проведено неотдавна проучване Евробарометър показват, че много европейци са готови да водят активен живот в напреднала възраст, но състоянието на безопасността и здравето на работното им място може да не им позволи да продължат да работят до такава напреднала възраст.

Макар че обичайната пенсионна възраст в цяла Европа е 65 години, средната възраст на оттегляне от работната сила през 2009 г. е била около 61,5 години по данни на Евростат. Според данните от проучването Евробарометър четирима от всеки десет европейци (42%) са убедени, че ще са в състояние да вършат сегашната си работа до и след навършване на 65-годишна възраст, а 17% смятат, че няма да могат да вършат сегашната си работа след навършване на 59-годишна възраст.