fbpx Свободната стопанска инициатива, задължението за лоялност и забраната за конкурентна дейност на съдружниците в ООД | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Свободната стопанска инициатива, задължението за лоялност и забраната за конкурентна дейност на съдружниците в ООД

Правата и задълженията на съдружниците в дружество с ограничена отговорност (ООД) e винаги интересна и много дискусионна тема, както в теорията, така и в съдебната практика и доктрина.Днес е невъзможно да си представим икономиката  без съществуването на ООД, като най-предпочитаната форма за осъществяването на търговска дейноств България.

Същност на членството

С  учредяването на дружеството с ограничена отговорност за съдружниците възникват определени членствени права и задължения. Най-общо те могат да  могат да бъдат разделени на имуществени и неимуществени.

 Настоящото изложение ще се концентрира главно върху задължението за лоялност и правото на достъп до дружествените книжа – едни от най- дискутираните неимуществени задължения и права на съружниците  .

Практиката, особено във времето на силно развита пазарна икономика, често възприема разбирането на задължението за лоялност погрешно и го свързва с неизвършването на конкурентна на дружествената  дейност. Не може  да се сподели еднозначно разбирането, че конкурентна дейност е всяко участие на съдружника в няколко дружества със сходен предмет. Разглеждайки задължението през призмата на един от основните принципи на търговското право, а именно за свободна стопанска инициатива, задължението за лоялност следва да се тълкува стеснително.

Съдебната практика е непротиворечива при преценката, че участието на съдружникът в няколко търговски дружества със сходен предмет на дейност не следва еднозначно да се разбира като конкурентна дейност и не е безспорно основание за изключването му от дружеството. Като конкретно изражение на това задължение бива свързано извършването на конкретни действия, които накърняват дружествените интереси като:

  • споделяне на ноу-хау;
  •  нелоялно привличане на клиенти;
  •  увреждането на доброто име на компанията и др.,

и които биха били основания за прекратяване на членственото правоотношение и произтичащото от това претендиране на обезщетение от дружеството към съдружника, извършил нарушение.

В тази връзка е препоръчително в дружествения договор и вътрешната документация на компанията да има ясно разписани правила, които да уреждат задълженията на съдружниците и кои точно определени действия ще се считат за нарушение на задължението за лоялност,за да може такова проявление на това нарушение да бъде санкционирано и доказано убедително, а не общото изписване на законовото задължение за лоялност

  1. Право на съдружниците на достъп до дружествените документи

Задължението за лоялност е тясно свързано с едно от предоставените неимуществени права на съдружниците, което е инкорпорирано в чл. 123 от Търговския закон съдържа задължение за дружеството да  осигури достъп на съдружника до дружествени документи. Такива документи могат да бъдат:

  • търговски и трудови договори;
  • финансови документи;
  • счетоводни отчети;
  • търговските книги.

Съдържанието на това право включва възможността на всеки съдружник да получава по всяко време информация за цялостното състояние на дружеството. Задължението се свързва не с предоставяне на документацията в оригинал или да бъде изпращана на съдружника, а да му бъде осигурен достъп до нея.

Спецификите за предоставяне на информация на съдружник могат да бъдат многообразни.. Често се смята, че отказването на достъп до дружествените книжа при наличието на съмнително поведение от съдружника, съставлява нарушение на правото му на достъп. Няма изрична уредба в закона за случаите, в които достъп до тези документи може да бъде отказан, но въпреки това дружеството има други средства за защита като изготвяне и приемане от общото събрание на вътрешни правила за достъп до информация, в които изрично да бъде регламентиран редът, по който същата може да бъде предоставяна, нивата на достъп, задълженията за конфиденциалност, защита на търговската тайна и др. Чрез тях може да се предвиди ред за упражняването на правото на достъп и лесно осъществяване на контрол върху документния оборот.

  1. Договаряне на неустойка за извършване на конкурентна дейност

Тъй като за съдружника не съществува изискване за неизвършване на конкурентна дейност, за разлика от управителя, възможно е страните да се споразумеят за заплащане на определена неустойка при наличието на такива действия. Съобразявайки се с принципите на правото и свободата на договаряне, дружеството може да защити своите интереси чрез дружествения договор или отделно споразумение.

Наскоро беше решен въпроса за валидността на така уговорената неустоечната клауза с решение на Върховния касационен съд, който правилно я определя като правно призната  възможност за защита на Дружеството, която има за цел да гарантира запазването на клиентите, разработените пазари и съхраняването на производствените и търговски тайни. Нейните обезпечителна и санкционна функции имат за цел да възпират съдружника от нелоялни действия, които биха увредили интересите на дружеството.

Важно е да се знае!

Нарушението на гореописаните неимуществени задължения на съдружника в ООД, както и задължението за оказване на съдействие при осъществяване на дружествената дейност и личното участие в дружествените дела и задължението за изпълнение на решенията на Общото събрание на съдружниците, могат да имат за последица – изключване на съдружника по решение на Общото събрание и претендиране на неустойки и обезщетения.

Предпоставка за изключването е отправянето до съдружника на писмено предупреждение за изключване.  Изключеният съдружник има право да получи своя дружествен (ликвидационен) дял, чиято равностойност  също  има различни измерения – от балансова до пазарна и следва да е изрично уредена и регулирана в дружествения договор.