fbpx Създава се публичен регистър на одиторите по пътна безопасност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Създава се публичен регистър на одиторите по пътна безопасност

Всички одитори по пътна безопасност могат да подават заявления за вписване в Регистъра на одиторите. Администратор на данните е Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а цялата информация ще бъде публична и достъпна за граждани, неправителствени организации и институции. 

Разработването и поддържането в актуално състояние на Регистъра на одиторите по пътна безопасност в Република България е от съществено значение за повишаване на нивото на пътната безопасност у нас. Към момента има специфични изисквания за упражняването на тази дейност, но няма единна информация за квалифицираните кадри в България.

Създаването на регистъра ще облекчи всички институции и организации за намирането на специалисти, които да извършват инспекции и проверки на техните проекти и/или инфраструктурни обекти. С него ще се сложи и край на практиката да се възлагат одити на лица, които нямат нито квалификацията, нито са преминали през обучения за тази специфична дейност. 

Ролята на одиторите по пътна безопасност е ключова за превенция на рисковете, свързани с всички инфраструктурни обекти. Те могат да дадат ключови препоръки още на ниво проектиране, които да спасят човешки животи и да намалят броя на пътните инциденти. Затова ДАБДП последователно работи за насърчаване стопаните на пътя да възлагат инспекции и проверки на одитори по пътна безопасност при подготовката на проекти и при тяхната експлоатация. 

Одиторите по пътна безопасност, на които към 19.03.2021 г. са издадени сертификати за професионална квалификация, следва да подадат заявление за вписване в Регистъра на одиторите по пътна безопасност в шестмесечен срок от създаването му.

За да бъдат вписани в регистъра, физическите лица следва да подадат заявление по образец, утвърден от председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, и да приложат към него документите, доказващи изпълнението на изискванията, съгласно чл. 36д от Закона за пътищата.

Заявлението с приложените документи може да се подава по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или лично в деловодството на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.