fbpx Създаване на стопанства на млади фермери | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Създаване на стопанства на млади фермери

Създаване на стопанства на млади фермери

етикети

Една от мерките, включена в Програмата за развитие на селските райони, подпомага проекти на млади фермери, за да се улесни процесът на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства и модернизиране на земеделските стопанства на млади фермери.

Кандидатите представят бизнес план, в който са описани дейностите, инвестициите и целите, необходими за развитието на земеделското стопанство, които могат да бъдат увеличаване обработваемата площ на земеделското стопанство, увеличаване броя на животните в стопанството, създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и винени лозя, подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството, закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство, преминаване към биологично производство.

Вид на помощта
Максималната помощ по мярката е 25 000 евро,
като помощта се изплаща на два етапа. Първото плащане е в размер на левовата равностойност на 12 500 евро, след одобрение на заявлението за подпомагане. Второто плащане се извършва след проверка на изпълнението на бизнес плана на младия фермер, но не по-рано от края на третата година от сключване на договора между младия фермер и РА, като за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанството се изплаща левовата равностойност на 2 500 евро.
Допустими кандидати
За подпомагане по мярката могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които са на възраст от 18 години до 40 години:

 • регистрирани са като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, но не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване;
  4в случай, че са подавали заявление за единно плащане на площ или за плащане за необлагодетелстван район, то е било подадено не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване;
 • кандидатите трябва да имат съответните професионални умения и познания в областта на селското стопанство “завършено образование или минимум 150 часов курс на обучение, който може да се премине по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР. В случай, че нямат такова образование, могат да бъдат одобрени, но трябва да го придобият
  за период до три години от одобрението
  на проекта;
 • трябва да имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях;
 • общият икономически размер на земеделското им стопанството трябва да е не по-малко от 2 икономически единици;
 • не трябва да са одобрявани за финансиране по мярка “Подкрепа за полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР;
 • не трябва да са вече получили финансова помощ по мерки 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”,
  123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР;
 • ако за подпомагане кандидатстват двама съпрузи, всеки от който отговаря
  на изискванията, финансова помощ може
  да получи само единия от тях;
 • ползвателите на помощ по мярката не трябва да имат трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно.

Бизнес план
Кандидатите трябва да представят бизнес план, с който да покажат какви дейности и инвестиции ще извършат в стопанството си, как ще постигнат съответствие със съществуващите стандарти на Общността, което трябва да стане не по-късно от
36 месеца от създаването на стопанството. Бизнес планът трябва да покаже, че най-малко 3 000 евро ще бъдат инвестирани в стопанството, а също така и че икономическият размер на земеделското стопанство ще се увеличи с минимум 3 икономически единици към периода за проверка на изпълнението на бизнес плана.

В случай, че ползвателят не изпълни заложеното в бизнес плана, той трябва да възстанови цялата получена вече сума при първото плащане и не е допустим за второ плащане

Заявления за подпомагане ще се приемат в областните разплащателни агенции по постоянен адрес. След извършване на съответните проверки за допустимост на кандидатите, с тях ще се сключва договор и ще им бъде изплатена първата сума. За второто плащане ползвателят ще трябва да подаде заявка за плащане в РА, в рамките на месец след края на третата, четвъртата или петата година от одобрението на проекта, в зависимост от това кога иска да му бъде извършена проверката и да получи втората сума.

Извършва се проверка от страна на РА за изпълнение на заложеното в бизнес плана и ако са изпълнени всички заложени дейности, инвестиции и цели, се изплаща втората сума, като за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанството се изплаща левовата равностойност на
2 500 евро.

За изчисление на икономическия размер на стопанството се използва терминът икономическа единица, което е разликата между брутния селскостопански продукт и разходите, свързани с този продукт - 1 икономическа единица е равна на 1200 евро. За да се изчислят тези икономически единици се ползва таблица, изготвена от дирекция “Агростатистика” на МЗП. Тя ще бъде публикувана на електронната страница
на МЗП.

Достъп на младия фермер до други мерки
Инвестициите, които са включени в бизнес плана на младия фермер, могат да бъдат извършени и по други мерки, като например “Модернизиране на земеделските стопанства”, “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, “Подобряване на икономическата стойност на горите”. За изготвяне на бизнес плановете по мярката кандидатите могат да ползват безплатно услугите на експерти от Националната служба за съвети в земеделието.

По материали от ДФ “ Земеделие”

10 успешни стъпки за фермерите

Стъпка 1 - ИДЕЯ
Всеки земеделски производител преди да реши да кандидатства трябва да има ясна идея какво точно планува да разработва в бъдеще, начините по които да развива стопанството си и какви инвестиции желае да направи за това.

Стъпка 2 - Избор на мярка
За да направи правилно своя избор още в самото начало, земеделският стопанин трябва добре да разгледа всички мерки, включени в Програмата и внимателно да прецени коя мярка отговаря най-добре за условията на неговото стопанство. В случай, че се затруднява при избора на мярка, той може да се обърне за съдействие към съответната Областна служба за съвети в земеделието (ОССЗ), разположена на територията на региона, в който живее. Изчисляването на икономическия размер на стопанството може да се извърши от самия кандидат или да се ползва помощта на ОССЗ или областната/общинска служба “Земеделие”. Всички нормативни документи, самата Програма, както и помощната таблица за изчисляване размера на стопанството, могат да бъдат намерени на електронната страница на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) www.mzh.government.bg - рубрика “Програма за развитие на селските райони”, подрубрика - “Документи по мерки от Ос 1”.

Стъпка 3 - Запознаване с наредбата по мярката
Всеки потенциален кандидат трябва да прочете внимателно наредбата към мярката, по която е решил да кандидатства, за да провери дали отговаря на всички условия, описани подробно в нея. Наредбите са публикувани на електронната страница на МЗХ - www.mzh.government.bg (Документи по мерки от Ос 1 - Наредби, публикувани в Държавен вестник).

Стъпка 4 - Изготвяне на Бизнес план
След като всеки е направил своя избор е необходимо да изготви бизнес план (по образец), включващ: настоящето състояние на стопанството, цели и бъдещо развитие на стопанството. При желание от страна на земеделските производители, кандидатстащи по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”и мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, бизнес плановете могат да бъдат изготвени безвъзмездно от “Националната служба за съвети в земеделието”.

Стъпка 5 - Попълване заявление за подпомагане
Паралелно с изготвянето на бизнес плана е необходимо кандидатстващият да си попълни заявлението за подпомагане (по образец), като едновременно с това трябва да набави набор от документи, подробно описани в него.

Стъпка 6 - Кандидатстване в Областната разплащателна агенция (ОРА)
Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със заявлението и бизнес плана в ОРА.

Стъпки 7 и 8 - Проверка/Одобряване/ Отхвърляне на Заявлението
В срок до три месеца след подоване на документите Разплащателната агенция (РА) извършва проверка на място, след което с писмено становище изпълнителният директор на
РА се произнася с решение за одобрение или отхвърляне
на проекта.

Стъпка 9 - Подписване на договор
В 15 - дневен срок след одобрението на проекта кандидатът подписва договор с РА по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери» или получава заповед за одобрение за подпомагане по мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране».

Стъпка 10 - Изпълнение на бизнес плана
Полупазарните стопанства получават ежегодни плащания в продължение на 5 години, като на 3-тата година се прави проверка на изпълнението на бизнес плана. В случай, че междинните цели, поставени в бизнес плана, са изпълнени, помощта се продължава за 4-тата и 5-ата година. При младите фермери - след подписване на договора в рамките на един месец се изплаща първата част на помощта (12 500 евро), втората част се изплаща между 3-тата и 5-ата година след положителна оценка за изпълнение на бизнес плана. Точната година на проверката на бизнес плана се определя от самия млад фермер още в началото при кандидастването.

Facebook коментари