fbpx Тийм билдингът е процес, а не кампанийно събитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Тийм билдингът е процес, а не кампанийно събитие

В България има екипи, изумителни със своята типология. Хора, които допреди часове не са говорили помежду си, които не са в особено добри отношения или дори не са физически на едно място, при необходимост застават един до друг, забравят различията и започват да действат синхронно, в строга йерархия, ефективно. Като по учебник. В такива моменти вложените в екипните тренинги ресурси, задействани на подсъзнателно ниво, водят съзнателно до поредица ползи за бизнеса.

Уникалността на българския екип се таи в бързината на формирането и разпадането му

Понякога хора с нехуманитарно образование трудно пренасят в практиката наученото по време на обученията. И все пак те бързо реагират и се включват в екипа при натиск
от външната среда, при заплаха или при силна мотивация за обща дейност...
Екипът е група от хора, събрани в точно определен момент за точно определен срок, на точно определно място, с точно определена цел. Всеки член на екип е ценен със своите уникални личностни и професионални качества. Да се създаде, сензитивира и сработи един добър екип е дълъг, труден и вълнуващ процес. При провеждането на екипни тренинги се следват основни стъпки, за което всеки водещ задължително се подготвя предварително.

Особено внимание се обръща на очакванията на участниците

Те са мощни индикатори за това, накъде ви води екипът и какви са неговите потребности. Добре е мениджърите да си дават сметка, че едно или две обучения в екипност не са достатъчни, за да настъпят коренни промени в подчинените им и техния стил на работа и взаимоотношения. Екипните обучения трябва да са подчинени на фирмената визия и цели за развитие, добре обмислени, ритмично разположени във времето, съгласувани с подбора на кадрите, позиционирането им, с натрупването на знания и изграждането на умения.

Поддържащото обучение е особено значимо за стимулиране и сработване на екипи

То бива “формално” (обучение за придобиване на специфични умения) и “обучение в движение” (по време на изпълнение на някакава мисия). Основните направления, върху които е необходимо да се акцентира с поддържащо и продължаващо обучение, са:

 • предаване, приемане, обработване
  на информация в процесите на общуване;
 • внимателни анализи на явленията
  и управление на времето, конфликтите, стреса;
 • специализирани обучения - преговори, продажби, мотивация и др.;
 • себеизразяване и умения за вземане
  на решения.

Устойчивото развитие на всеки екип е свързано с уменията на ръководителя да поддържа открити взаимоотношения, базирани на груповите правила, взаимното доверие и ясната посока. Един екип е хармоничен организъм, когато успее да изгради организационна среда, способна бързо и адекватно да реагира на динамиката на външната среда и условията за работа. В този смисъл,

присъединяването към екипа на всеки един от участниците е въпрос на личностна промяна

Всеки трябва да промени собствените си парадигми, като не вижда в промяната заплаха и тревога, а възможност да опознае собствения си потенциал и ресурса на хората до него за постигане на общата цел.
Отличителна характеристика и задължителен атрибут на добрите екипи са взаимопомощта и емпатията между членовете. Това не изключва критиката, насочена към работата, когато тя е градивна и в подходящия момент. Критичният поглед е част от самооценката, оценката на екипа и двигател за неговото развитие.

Водещият на обученията идентифицира силните лидери, разисква с мениджъра позитивите на тези личности и при някои специфични фирмени екипи ги обучава да управляват процеса на групова динамика. Така фирмата инвестира и в добри “агенти на промяната”.
Стимулирането на екипа е свързано с делегиране на отговорности, което благоприятства себеувереността и изгражда усещането за значимост на всеки участник. По този начин се постига обединяване на индивидуалните амбиции с екипните задачи и дейности.

Когато се формират трейнинговите модули, най-често се имат предвид следните цели:

 • Участниците да изградят екипна идентичност, чрез която да се формира и развие
  корпоративната култура.
 • Да се развие капацитетът и да се предостави възможност на всеки участник да бъде автор при обсъждането на всеки проблем и вземането на решение за неговото преодоляване.
 • Участниците да се стимулират към дискусии по стратегически проблеми на своята мисия като членове на точно този екип.
 • Да се даде възможност на участниците да се усетят като социално-значими актьори, които посредничат в процеса на корпоративното развитие.

При тийм билдинг трейнингите членовете на екипа разпределят заедно работата и всеки сам поема своя дял. Не се чака “нещото” да бъде свършено от друг - ако това стане - забравете думата “екип”.

Успехът на сработения екип в личностен план зависи от вярата на всеки един в успеваемостта на себе си и другите. Водещите насърчават участниците да се вслушват в себе си и да избягват стари грешки. В този защитен трейнингов формат участниците преодоляват заедно неуспехите си и предвиждат промените. Успяват заедно, при условие, че всеки един от тях е наясно с личностната си мотивация за работа в този екип! Добре работещ екип означава конкретни подходящи членове на екипа да правят по подходящ начин това, което е необходимо в точното време и в името на другите!
За да бъдете добър член на екип, негов ръководител или създател, помощник на други екипи или особено - водещ на фирмено обучение, е необходимо да установите от какво точно има нужда човекът срещу вас. Необходимо е хората да ви вярват, да бъдат убедени във вашата сила, добронамереност и заинтересованост, за да ви следват. Само така ще успеете да създавате добре функциониращи екипи.


www.team-building.bg