fbpx Трябва да се говори повече за насилието в училище, смятат момичетата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Трябва да се говори повече за насилието в училище, смятат момичетата

Преодоляването на насилието над жени и момичета трябва да започне с ранна превенция, повишаване на информираността и най-вече създаване на висока чувствителност и нетърпимост в обществото. Това е една от целите на AVON България, която реализира проучване с цел да разбере какви са нагласите на младежите по отношение на насилието, в каква посока трябва да се насочат усилията на една кампания за превенция и какви подходи да залегнат в нея. Инициативата е част от глобалния ангажимент на Avon #stand4her, който има за основна цел да осигури финансова независимост и чувство на сигурност сред жените.

В проведеното национално представително проучване сред ученици на възраст 15-16 г. относно тяхното разбиране и чувствителност към темата насилие във взаимоотношенията, с акцент върху училищната среда, се очертават интересни и важни тенденции. Анализът на обобщените данни е представен в две отделни категории – тенденции, благоприятни за работа с учениците и тенденции с негативен характер.

Тенденции, благоприятни за работа с учениците:
• Повечето изследвани лица биха споделили, ако наблюдават или станат потърпевш в ситуация на насилие;
• Заявяват готовност да реагират, вместо да пренебрегват ситуации на насилие;
• Голям брой от изследваните лица разпознават и оценяват като негативно явление насилието и неговите форми в човешките взаимоотношения;
• Забележително е доверието  на участвалите в проучването ученици към лица от училище – педагогически съветник, психолог, класен ръководител, като потенциален ресурс за търсене на подкрепа;
• Значителна е и степента на доверие по същата тема спрямо връстници, което означава, че е смислено да се работи по линията развитие на капацитет за подкрепа на връстници към връстници;
• Участвалите в проучването виждат смисъл и отчитат нужда да се говори / работи по темата в училище.

Тенденции, с негативен характер:

• Изследваните лица поставят училището почти на равно с улицата като място, където се случва насилие;
• В получените отговори ясно се очертава тенденция на обвинение към пострадалия, че е предизвикал с нещо акта на насилие;
• Участвалите в проучването много слабо или никак не познават служби и услуги за подкрепа, които биха могли да използват в случай на насилие;
• Споделен е забележително висок процент на наблюдавано психическо насилие.

68.8% от запитаните посочват, че има осезаема разлика в очакванията на хората за това какво е подходящото поведение сред обществото за момичета и за момчета. Десетокласниците заявяват,  че хората очакват да се държиш по един начин, ако си момиче и по друг – ако си момче. Преобладаващи 36.3% от запитаните отговарят, че при неспазване на общоприетите норми за поведение на своя пол, това може да доведе тормоз и отхвърляне. Забележителен процент от 95.5% от запитаните момичета заявяват, че има нуждата да се говори повече за насилието над жени и момичета в училищата, тъй като това е сериозна и важна тема, за която все още няма достатъчно достъпна информация. 77.9% от момчетата също подкрепят това твърдение. Десетокласниците посочват психическото насилие като най-честата форма на тормоз в училище – 50.3%, последвано от висок процент и за физическото насилие – 29%. Пренебрегването и кибер тормоза се нареждат с почти еднакъв процент – 9.8% и 9.5%. На фона на това, 79.5% от десетокласниците твърдят, че са ставали свидетели на насилие в училище.