fbpx Успешният проект | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Успешният проект

Успешният проект

Шансът е за онези, които имат реални инвестиционни намерения

Възможностите за финансиране пред бизнеса в пазарната икономика се ограничават до няколко алтернативи, включващи най-общо различни форми на дългово и собствено финансиране. Но от няколко години насам българският бизнес има добрата възможност да се възползва и от алтернативно привличане на капитал за инвестициите си чрез получаване на безвъзмездно финансиране от европейските фондове и програми. Предпоставка за това се явява разработването на ясна, икономически, маркетингово и социално обоснована концепция и представянето й в изискуемия формат пред финансиращия орган.

Възможностите
Възможностите пред бизнеса са големи. Малко са браншовете в България, които не биха могли под някаква форма да се възползват от европейските пари. Най-облагодетелствани са производствената и преработвателна промишлености, хранително-вкусовата промишленост, туризмът, производството на енергия от възобновяеми енергийни източници, земеделието и други. Целта на грантовото финансиране е една - повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Бенефициентите
Въпреки че целят повишаване конкурентоспособността на фирмите, европейските програми не предоставят подаяния. Повечето случаи те са насочени към отличниците, към жизнеспособните фирми, имащи ресурс да извършат дадената инвестиция. При добре управляваните предприятия мултипликацията на помощта, и добавената стойност за фирмата и съпътстващите я партньори, ще бъде значително по-голяма , което е и целта на ЕС.
Проектът
Необходимото изискване за кандидатстване за субсидия от европейските фондове е добре разработен проект, отговарящ на целите и приоритетите на програмата. Той трябва да предоставя реално инвестиционното намерение и да е своеобразно доказателство за рентабилността и възвръщаемост на инвестицията.

Самият проект не представлява нищо повече от едно обосновано искане за финансиране
Практически той може да бъде сравняван с процеса на банковото кредитиране. Както при банките и тук всеки един детайл се взема под внимание. Прави се оценка на кандидата, правата на собственост, на съпътстващите го документи, на технологичните характеристики и други. Без значение дали се инвестира в строителство или някаква друга инфраструктура, в машини или съоръжения, или в някаква форма на ВЕИ - проектът трябва да съдържа цялата законово изискуема документация за инвестицията. Ако се извършва строителство, трябва да се следва Законът за устройството на територията (ЗУТ), ако инвестицията е във ВЕИ, освен ЗУТ, трябва да се спазят изискванията и в Закона за енергетиката.

Разходите
Проектът представя реално инвестиционното намерение и е своеобразно доказателство за рентабилност и възвръщаемост на инвестицията. Проектите за кандидатстване по ПРСР или по дадена ОП имат силно инвестиционен характер, следователно на бенефициентите не трябва да се гледа само като на хора, получаващи финансова помощ, а като на реални инвеститори. От своя страна те трябва да са в състояние да осигурят самоучастие в някои случаи до 50% от стойността на инвестицията. Разходите на потенциалните бенефициенти съвсем не се ограничават обаче само до реалния дял на собствен капитал в проекта. Написването и окомплектоването на проектното предложение е дълъг и сложен процес, на всеки етап от който възникват различни разходи. Важно е да се вземе предвид фактът, че за сметка на бенефициентите са предпроектните проучвания, работни проекти, всякакви необходими разрешителни, становища и административни такси, одити и други. На практика това е цялостната предпроектна подготовка, която предшества разработването на самия проект. В редица случаи много от разходите подлежат впоследствие на частично възстановяване срещу предоставените разходнооправдателни документи, но инвеститорът трябва да е в състояние да ги поеме изцяло и самостоятелно в самото начало.

Оценката
При своето оценяване проектите преминават през няколко етапа: административно съответствие, критерии за допустимост, финансова и техническа оценка.
Административното съответствие е първото препятствие, което проектът трябва да преодолее по пътя към своето одобрение. Те трябва да отговарят на административните критерии, залегнали в наредбите за кандидатстване, трябва да са спазени определените срокове и приложени съответните изискуеми апликационни форми, както и всички съпътстващи документи. За да бъде допустим, проектът трябва да отговаря на условията за съответствието на правния статут, финансови показатели, сферата, в която се инвестира, исканата помощ и други. Техническата и финансова оценка преценява финансовата стабилност на кандидата, степента на устойчивост на заложените резултати, съответствие на нуждите на кандидата и планираните дейности с разходите и очакваните резултати, степен на нарастване на конкурентоспособността на кандидата в резултат на изпълнение на проекта.

Грешките
Най-често допусканите грешки при изготвянето на проектното предложение са предимно свързани с неактуални или неправилно попълнени апликационни форми, придружени от непълни списъци с документи, липса на различни разрешителни или неясни технически проекти. За успеха на проектното предложение е важно както съдържанието, така и формата. Външният вид на проекта е първичната оценка, на която той подлежи. Тя е условието за по-нататъшното му качествено оценяване. На следващия етап проектите се разглеждат от независими оценители и получават точки по отделните компоненти, общият сбор от които се конкурира с този, събран от другите подадени проекти.
Формулата на успешния проект е в неговото качествено разработване и най-вече икономическа целесъобразност. Шанс за успех имат проекти, които отразяват реални инвестиционни намерения, логично обосновани от маркетингова и финансова гледна точка, с реални икономически показатели в разходната и приходната част. Успешен проект е този, който ще бъде реализиран независимо с или без субсидия, проект, който изцяло се вписва в идеите и целите на програмата, по която се изготвя.

За контакти:
Хедж Консулт ООД
1164 София, кв. Лозенец
ул. Кораб планина № 50
Тел.: 02/ 488 19 04
e-mail: office@hedge-consult.eu

Facebook коментари