Увеличават бюджета за технологична модернизация на МСП

С над 85 млн.лв. ще бъде увеличен бюджета на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ по процедурата за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни предложения при запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия, съгласно Насоките за кандидатстване. Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 62 малки и 45 средни предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка.

Увеличението на бюджета по процедурата е в резултат на решението на Комитета за наблюдение от месец юли, което позволява Управляващия орган, съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос на Оперативната програма и качеството на постъпилите проектни предложения, преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало финансиране, да увеличава бюджета на процедурите, обявени в периода 2011 – 2013 г., включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Едновременно с това бяха сключени допълнително 21 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по по процедурата за подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Така бюджетът по процедурата се увеличава с 32 843 681,23 лв до 81 739 431 лв.
Това увеличение дава възможност да бъдат финансирани всички проекти, преминали успешно техническа и финансова оценка по процедурата.
Промяната е факт, след като през месец май Комитетът за наблюдение одобри предложението на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ за увеличаване на бюджета на процедурата.

Facebook comments