В Италия практиките на плащане се влошават

С една от най-силно индустриализираните икономики в еврозоната, Италия преживява седем последователни тримесечия на спад на БВП. Нивото на активност бележи спад от 2.4% през 2012 г., и се очаква да се свие с още 1.7% през 2013 г. (за сравнение, спадът в еврозоната е 0,6%). Потреблението на домакинствата намалява заради спада в покупателната способност и високата безработица. В дългосрочен план, върху растежа ще окаже влияние изключително слабото ниво на активност и малкото иновации.

Динамиката на износа е благоприятна, но тя не е в състояние да компенсира свиването при вътрешното търсене. При липса на ресурси за инвестиции, италианските компании губят сериозен дял от световния пазар. Те са в капана на един порочен кръг: загубата на конкурентоспособност води до намаляване на маржовете, което от своя страна влияе върху по-лошите резултати и върху постигането на по-високи печалби.

Ръстът на неплащанията се дължи на редица фактори, освен на рецесията

Предвид тези условия, Кофас отбелязва значително влошаване в практиките на плащане на италиански компании. Традиционно те се характеризират с по-висок процент на неплащане от тези в останалите европейски страни, но от началото на кризата тази разлика се увеличи. Анализът на специалистите на Кофас подчертава източниците на тази тревожна тенденция:
Икономическата ситуация не е единственият фактор за нивата на неплащане в Италия. Дори ако нивото на ръст в страната е идентично с това на нейните съседи, този процент все още ще бъде по-висок.
Въпреки че равнищата на доходност и на задлъжнялост са в рамките на средните за Европа, италианските компании се сблъскват с рекорден спад в печалбите си което се отразява върху способността им да финансират инвестициите си. Степента на зависимост на компаниите от банкови кредити, в момент, когато италианските банки стават все по-малко достъпни по отношение на възможностите за финансиране заради влошаване на качеството на активите им, е фактор, който също допринася за тези проблеми.
Рисковете дружества да бъдат в несъстоятелност, съпътстващи проблемите с паричните потоци нараства заради преобладаващия дял на малките компании в страната (95% от фирмите имат по-малко от 10 служители). Това е много по-голям процент, отколкото в останалата част на Европа. В ситуация на несигурност тези малки фирми регистрират спад в производителността.
Още една особеност в икономиката в страната е забавянето на плащанията в публичния сектор. Традиционно сроковете там са много дълги – 170 дни (в сравнение с 60 дни във Франция, 135 в Португалия и 159 в Гърция). Това сериозно отслабва компаниите, които работят с публичния сектор.

Facebook comments